Go to abstract

Samenvatting

De Rijksoverheid wil dat overheidsorganisaties zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dit betekent dat overheidsinstanties niet alleen naar de prijs van producten kijken, maar ook naar de effecten ervan op het milieu: in hoeverre ze duurzaam zijn geproduceerd, kunnen worden hergebruikt (circulair) en zijn gebaseerd op plantaardige grondstoffen (biobased). Ook wordt gekeken naar sociale effecten, zoals mensenrechten, en of ze innovaties stimuleren. Het RIVM heeft op een rij gezet welke 'tools' inkopers tot hun beschikking hebben om de milieueffecten te duiden. De tools variƫren sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke productgroep (zoals gebouwen), anderen juist op een bepaald milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiƫnteerd. Vervolgens heeft het RIVM 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd. De analyse helpt inkopers bij het kiezen van een tool door inzichtelijk te maken welke beschikbaar zijn en in welke situatie ze het beste tot hun recht komen. Voor het beleid levert de analyse aanbevelingen over welke tools en indicatoren nog ontbreken en dus ontwikkeld moeten worden. Het gaat hier vooral om indicatoren voor hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. Ook wordt aanbevolen om bestaande databases over de milieu, circulaire en biobased impact van grondstoffen, zoals de milieu-impact van gebouwen en Grond- Wegen- en Waterwerken, te gebruiken en uit te breiden voor andere productgroepen. Ten slotte worden aanbevelingen aangereikt voor de wijze waarop het succes van MVI wordt gemeten. De MVI-monitor wordt door het RIVM ontwikkeld, in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Abstract

The Dutch government aims for effective Sustainable Public Procurement (SPP). SPP is a way of public procurement in which, besides price, also the effects of the purchase on the environment are taken into account, i.e. how sustainable, circular and biobased are the products? Furthermore, social issues, such as human rights, and innovative power are considered.

RIVM made an inventory of tools that are available for public procurers to assess environmental effects. The tools differ widely; some are broad, covering various themes; others are narrowly oriented, targeting on one certain product group (such as buildings) and/or environmental theme (such as climate change). Furthermore, they can be quantitative or qualitative. We selected 13 tools for further analyses.

The results of the analyses described in this report supports purchaser to choose a tool that fits their situation. For policy, the analyses resulted in recommendations on which tools and indicators are missing and should be additionally developed to support SPP, i.e. tools in the field of high-quality material-reuse. Furthermore, it is recommended to improve and broaden existing datasets on environmental, circular and biobased performances of resources for different types of products (which is already available for the product groups buildings and infrastructure projects). Finally, the analyses resulted in recommendations for the effect monitoring of SPP by the government. RIVM is developing this monitor together with partners such as the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL).

Resterend

Grootte
2.08MB