Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport is bedoeld om te komen tot een definitie van microplastics. Het RIVM levert bouwstenen voor de discussie hierover, evenals overwegingen voor criteria en normen. Het streven is om de discussie Europees te agenderen. Om een snelle en kosteneffectieve screening van microplastics mogelijk te maken wordt in dit document ook een beslisschema voorgesteld, waarmee in maximaal vijf stappen kan worden bepaald of een materiaal een microplastic is. Uitgangspunt voor de definitie is de globale overeenstemming die momenteel binnen de milieuwetenschappen bestaat over de belangrijkste eigenschappen van microplastics. Het startpunt voor een verdere specificatie is daarom de volgende beschrijving: microplastics zijn kunststoffen en bestaan uit vaste deeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter. Daarnaast zijn microplastics slecht oplosbaarheid in water en niet afbreekbaar. Een definitie van microplastics is nodig om wettelijke of vrijwillige maatregelen te kunnen implementeren die emissies van microplastics verminderen. Een definitie geeft bedrijven wettelijke duidelijkheid en bevordert dat trends in verontreinigingen door microplastic consistent in kaart kunnen worden gebracht. Ook kan op basis van een definitie de effectiviteit van beleidsmaatregelen worden geëvalueerd.

Abstract

This report aims to achieve a definition of microplastics. RIVM provides building blocks to support a discussion on this subject, as well as considerations for criteria and threshold values. The intention is to start a European-wide discussion about the microplastics discussion. To facilitate a quick and cost-effective screening of microplastics a decision scheme is proposed. Confirmation of microplastic identity is obtained in 5 steps.

Point of departure for the definition is the broad understanding in environmental science about the general properties of microplastics. The starting point for further refinement is therefore the following description: microplastics are synthetic materials, and consist of solid particles that are smaller than 5 mm. Additionally, microplastics are insoluble in water and not degradable.

A definition is needed when legal or voluntary measures to reduce the emission of microplastics. A definition provides legal certainty and enables the consistent monitoring of trends in microplastic pollution and the transparent evaluation of effects of policy measures.

Resterend

Grootte
374KB