Op weg naar een beleidsbeslissing over de Aziatische bosmug: : Risicobeoordeling van de Aziatische bosmug in Nederland

Op weg naar een beleidsbeslissing over de Aziatische bosmug: : Risicobeoordeling van de Aziatische bosmug in Nederland

Go to abstract

Samenvatting

De overheid wil de kans op ziekten, die door muggen overgedragen worden, beperken en daarom de vestiging van invasieve exotische muggen in Nederland beperken. Het RIVM en het CMV hebben op verzoek van VWS onderzocht welke aanpak gekozen kan worden voor de Aziatische bosmug Aedes japonicus. Een effectieve aanpak vergt maatwerk en vraagt om keuzes. Een goede aanpak hangt af van de kans op overdracht van ziekten door een specifieke muggensoort, het effect van de bestrijding en de kosten daarvan. In Nederland zijn muggen als overbrenger van ziekten op dit moment geen groot probleem. Voordat muggen op grote schaal ziekten kunnen verspreiden zijn er twee randvoorwaarden nodig. Er moeten muggen (die van nature ook vaak mensen bijten) aanwezig zijn die ziekten kunnen overbrengen, en er moeten ziekteverwekkers aanwezig zijn die door muggen overgebracht kunnen worden. In Nederland komen zulke ziekteverwekkers niet of nauwelijks voor. Bovendien komen in Nederland vooral muggen voor die niet goed in staat zijn om ziekten over te dragen. De vestiging van specifieke exotische muggen zou het risico op overdracht van ziekten in Nederland kunnen vergroten. De Aziatische bosmug is in 2012 aangetroffen in Nederland en bleek al in grote delen van Lelystad voor te komen. In de afgelopen jaren is het leefgebied van deze soort uitgebreid. Daarmee wordt het moeilijker om de mug te bestrijden en stijgen de kosten voor de bestrijding. Daartegenover staat dat het risico van overdracht van ziekten door de Aziatische bosmug klein is. Deze mug speelt geen belangrijke rol bij uitbraken van door muggen overdraagbare zieken. Alleen onder specifieke omstandigheden in het laboratorium en veld kan Aziatische bosmug ziekteverwekkers overbrengen. Wereldwijd zijn slechts enkele patiƫnten bekend die mogelijk via deze mug ziek zijn geworden. Het risico van de Aziatische bosmug in Nederland is vergelijkbaar met dat van een aantal inheemse muggensoorten. De Aziatische bosmug zorgt voor een klein toegevoegd risico op verspreiding van ziekten in Nederland.

Abstract

The Dutch government wants to limit the risk for local transmission of mosquito-borne diseases and therefore aims to limit the establishment of invasive exotic mosquitoes in the Netherlands. At the request of the Ministry of Public Health, RIVM and CMV have investigated which approach is appropriate for the Asian bush mosquito, Aedes japonicus.

An effective approach requires a tailor-made method and requires choices. Which choices are made depends on the chance of transmission of diseases by a specific mosquito species, the effect of the control and the costs thereof. In the Netherlands, mosquitoes do not form a major problem as vectors of human diseases at the moment. To become problematic, two preconditions are required. There must be human biting mosquitoes that are able to transmit pathogens, and there must be pathogens that can be transmitted by mosquitoes. In the Netherlands such pathogens are rare. In addition, in the Netherlands mosquitoes are not well able to transmit pathogens. The establishment of specific exotic mosquitoes could increase the risk of transmission of pathogens in the Netherlands.

The Asian bush mosquito was discovered in the Netherlands in 2012 and was found present in large parts of Lelystad. In recent years, the area, where this species is present, has expanded. This makes it increasingly difficult to fight the mosquito and the costs for the control increase. On the other hand, the risk of transmission of pathogens by Asian bush mosquito is small. This mosquito does not play an important role in outbreaks of mosquito-borne diseases. Only under specific conditions in the laboratory and field can Asian bush mosquito transmit pathogens. Worldwide only a few patients are known who may have become ill through this mosquito. The risk of the Asian bush mosquito in the Netherlands is comparable to that of a number of native mosquito species. The Asian bush mosquito provides a small added risk of spreading diseases in the Netherlands.

Overig

Grootte
644KB