Transition plan for national tasks in tuberculosis control

Transition plan for national tasks in tuberculosis control

Go to abstract

Samenvatting

De landelijke taken voor de bestrijding van tuberculose in Nederland zijn verdeeld over drie organisaties: de KNCV Tuberculosefonds, GGD GHOR Nederland en het RIVM. De GGD'en voeren de tuberculosebestrijding uit in hun regio's. De drie organisaties hebben de verdeling van de taken herzien; sommige taken van de KNCV Tuberculosefonds worden nu ondergebracht bij het RIVM. Daar worden ze onderdeel van de infectieziektebestrijding in brede zin. Op deze manier kunnen de tuberculosebestrijding en de reguliere infectieziektebestrijding elkaar versterken. Dat maakt de tuberculosebestrijding in Nederland toekomstbestendig. Dit rapport beschrijft het transitieplan, dat de drie directies hebben goedgekeurd. De overdracht van de taken is eind 2021 afgerond. Het gaat om drie taken: patiëntenvoorlichting, de ondersteuning van de ontwikkeling van richtlijnen voor de tuberculosebestrijding, zoals het secretariaat van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding, en de monitoring en evaluatie van de landelijke screeningsprogramma's voor tuberculose. Hier hoort het bron- en contactonderzoek en de screening van immigranten en asielzoekers op tuberculose bij. Daarnaast hebben de drie organisaties afgesproken wie verantwoordelijk is voor welke adviestaken: het RIVM voor vragen over de landelijke bestrijding (zoals surveillance), regio-overstijgende uitbraken, vragen met betrekking tot internationale contactonderzoeken en kennisvragen; KNCV voor vragen over 'case management' en kennisvragen; GGD GHOR Nederland voor vragen over de organisatie en uitvoering van de tuberculosebestrijding.

Abstract

The national tasks for tuberculosis control in the Netherlands are divided between three organizations: the KNCV Tuberculosis Foundation, GGD GHOR Nederland and the RIVM. The GGDs carry out tuberculosis control locally in their regions. The three national organizations have revised the division of tasks; certain tasks of the KNCV Tuberculosis Foundation are now assigned to the RIVM. They will become part of infectious disease control in a broader sense. In this way, tuberculosis control and regular infectious disease control can reinforce each other. This will make tuberculosis control in the Netherlands future-proof for the coming decades.

This report describes the transition plan, which has been ratified by the three directorates. The transfer of tasks will be completed by the end of 2021.

It involves three tasks: patient health information, supporting the guideline development in tuberculosis control, including the secretariat of the Committee for Practical Tuberculosis Control, and the monitoring and evaluation of national tuberculosis screening programmes. This includes source and contact investigation and the screening of immigrants and asylum seekers for tuberculosis.

Furthermore, it has been agreed who should answer different types of questions: the RIVM questions about national control (such as surveillance), regional outbreaks, international contact investigation and knowledge questions; KNCV questions about "case management" and knowledge questions; GGD GHOR Nederland questions about the organization and implementation of tuberculosis control.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
629 kb