Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om slachtoffers op te vangen van incidenten met radiologisch materiaal, vanaf het rampterrein tot aan het ziekenhuis. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen slachtoffers, waarvoor specifieke maatregelen nodig zijn om gezondheidsrisico's te beperken. Vervolgens zijn de beoordeling, selectie en eerste opvang van deze slachtoffers met bijbehorende maatregelen in stroomschema's uiteengezet. De stroomschema's geven aan welke personen direct naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd en welke na controle en zo nodig verwijdering van radioactief materiaal, bijvoorbeeld besmette kleding, (decontaminatie) naar huis kunnen. Daarnaast is er aandacht voor de mensen die niet blootgesteld zijn, maar zich wel zorgen maken. De stroomschema's kunnen tijdens een incident worden verfijnd, naargelang de aard en omvang van het incident. Het rapport is geschreven op verzoek van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), in opdracht van het ministerie van VWS. In het rapport worden de gevolgen van incidenten met een 'vuile bom' en met een verborgen radioactieve bron beschreven. Een vuile bom is een conventioneel explosief dat bij ontploffing radioactief materiaal verspreidt. Mensen in de directe omgeving kunnen door de explosie levensbedreigend gewond raken. Ook kunnen ze worden besmet door rondvliegende scherven en radioactief materiaal. Bij een incident met een verborgen (intacte) bron wordt het radioactieve materiaal niet verspreid, omdat het op een vaste plaats aanwezig is. In zulke gevallen moeten mensen die in de omgeving van de bron zijn geweest, worden opgespoord. Ook hiervoor geeft het rapport een stroomschema. Het rapport verschaft informatie om de schema's te onderbouwen. In de bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen over radioactiviteit en ioniserende straling en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Daarnaast wordt verwezen naar relevante nationale en internationale richtlijnen en handboeken.

Abstract

The RIVM has prepared an overview of the necessary measures for the first care of casualties of incidents with radiological material, starting at the location of the incident until the hospital. Different groups of casualties are discerned, for which specific measures are necessary to minimise health risk. Subsequently flowcharts are set up for the evaluation, selection and first care of these casualties with concomitant measures. The flowcharts indicate which persons should be directly transported to the hospital and which persons can be sent home after monitoring and, if necessary, removal of radioactive material, for example contaminated clothing (decontamination). Furthermore, there is attention for the persons that are not exposed, but are worried. In time of an incident the flowcharts can be adapted and refined according to the specific nature of the incident. The report is written on request of the 'Medical Planning and Preparedness Office (GHOR)', by order of the Ministry of Health, Welfare and Sport.
The report describes the consequences of incidents with a 'dirty bomb' and a hidden radioactive source. A 'dirty bomb' is a conventional explosive that will spread radioactive material after detonation. People in the direct surroundings of the explosion can be perilously injured. They can also become contaminated by scattered shards and radioactive material. During an incident with a hidden (intact) radioactive source, the radioactive material will not spread, because it is located at a specific site. The report also presents a flowchart for these incidents.
The report supplies information to explain the flowcharts. The appendices give background information on radioactivity and ionising radiation and the health risks after exposure. Also references are provided to relevant national and international guidelines and handbooks.

Overig

Grootte
743KB