Go to abstract

Samenvatting

In 2016 is het aantal tbc-patiënten in Nederland voor het tweede jaar op rij toegenomen. Er zijn in dat jaar 889 tbc-patiënten gerapporteerd, ten opzichte van 862 in 2015 en 814 in 2014. De belangrijkste oorzaak is de toegenomen instroom van migranten uit landen waar tuberculose veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië. In 2016 was de grootste groep patiënten afkomstig uit Eritrea en Ethiopië. Daarnaast komt de toename door een hoger aantal patiënten geboren in het buitenland die al langer dan tien jaar in Nederland zijn. Dit blijkt uit de cijfers over 2016. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks, aansluitend op het doel van de WHO om tuberculose wereldwijd uit te bannen. Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De besmettelijkste vorm (open tuberculose) is in 2016 bij een vijfde van de patiënten geconstateerd. Tuberculose en hiv Een infectie met hiv verhoogt het risico op tuberculose en omgekeerd is tuberculose vaak het eerste teken van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. Van een groot deel van de tbc-patiënten is onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar 74 in 2015, maar is nog steeds lager dan de 100 procent die de WHO adviseert. De behandeling Voor de behandeling moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer) verschillende medicijnen tegelijk innemen. Van de tbc-patiënten uit 2015 zonder enkele vorm van resistentie tegen de medicijnen en waarvan het behandelresultaat gerapporteerd is, voltooide 88 procent de behandeling met succes. Dit percentage was hetzelfde in 2014. De behandelresultaten van 2016 zijn nog niet bekend. Rifampicine-resistentie Wanneer de tbc-bacterie ongevoelig is voor het belangrijkste medicijn tegen tuberculose, rifampicine, is er sprake van rifampicine-resistente tuberculose. De behandeling van een patiënt met rifampicine-resistente tuberculose is zeer complex en langdurig. In Nederland komt dit regelmatig voor. Het aantal patiënten schommelde de laatste vijf jaar tussen de tien en de twintig. In 2016 waren het er vijftien.

Abstract

In 2016, the number of TB patients in the Netherlands increased for the second consecutive year. In 2016, 889 TB patients were reported, compared to 862 in 2015 and 814 in 2014. The main cause of this is the increasing number of migrants arriving from countries where tuberculosis is common, such as areas of Africa and Asia. In 2016, the largest group of patients originated from Eritrea and Ethiopia. Additionally, the increase is due to the higher number of patients who were born abroad, but have lived in the Netherlands for more than ten years. This is shown by the figures for 2016. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports these statistics annually, in line with the WHO strategy of ending tuberculosis worldwide.

Tuberculosis is a notifiable infectious disease that is caused by a bacterium. Tuberculosis may be contagious, for example if it is in the lungs, but this is not necessarily the case. Its most infectious form (open tuberculosis) was seen in one-fifth of patients in 2016.

Tuberculosis and HIV
Having an HIV infection increases the risk of developing tuberculosis and, conversely, tuberculosis is often the first sign of an HIV infection. It is therefore important to diagnose and treat an HIV infection at the earliest possible stage. The proportion of TB patients who are infected with HIV is largely unknown. The percentage of TB patients tested for HIV increased from 28 in 2008 to 74 in 2015, but it is still lower than the 100 percent advised by the WHO.

Treatment
The treatment involves patients taking a number of medicines at the same time for a long period of time (often for six months or longer). In 2015, out of the TB patients without any form of resistance against the medicines taken and in respect of whom the treatment results were reported, 88 percent successfully completed the treatment. This percentage was the same in 2014. The treatment results for 2016 are not yet known.

Rifampicin resistance
When the TB bacterium becomes insensitive to the main medicine against tuberculosis - rifampicin - this is known as rifampicin-resistant tuberculosis. The treatment of a patient with rifampicin-resistant tuberculosis is extremely lengthy and complex. This is occurring regularly in the Netherlands. Over the last five years, the number of patients has fluctuated between ten and twenty. In 2016 this number was fifteen.

Resterend

Grootte
1.64MB