Tuberculosis in the Netherlands 2018 : Surveillance Report including a report on monitoring interventions

Tuberculosis in the Netherlands 2018 : Surveillance Report including a report on monitoring interventions

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 15-01-2020 op pagina 86 Het aantal tbc-patiënten in Nederland daalt de laatste tien jaar geleidelijk. In 2018 was er een kleine toename doordat er meer tbc bij minderjarige asielzoekers uit Eritrea voorkwam. In 2018 zijn er 806 patiënten gerapporteerd, ten opzichte van 783 in 2017. Tuberculose komt vaker voor bij personen die niet in Nederland zijn geboren; in 2018 waren dat meer dan driekwart van de zieken. Net als in de voorgaande jaren kwam de grootste groep patiënten uit Eritrea (133), gevolgd door Marokko (66) en India (46). In Afrika en Azië komt deze ziekte veel voor. Meer dan de helft van de tbc-patiënten die geboren zijn in het buitenland, verbleef relatief kort (minder dan vijf jaar) in Nederland. Dit zijn grotendeels asielzoekers die in 2015 en 2016 in Europa kwamen. Dit blijkt uit de cijfers over 2018. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks om de effecten te monitoren van maatregelen om tuberculose in Nederland terug te dringen. Deze maatregelen staan beschreven in het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020. Tuberculose wordt door een bacterie veroorzaakt en moet worden gemeld bij de GGD in de woonplaats van de patiënt. In 2018 ging meer dan driekwart van de patiënten zelf naar een dokter. Veertien procent is gevonden door risicogroepen, zoals immigranten en asielzoekers, bij aankomst in Nederland te onderzoeken op tuberculose. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De besmettelijkste vorm (open tuberculose) is in 2018 bij een kwart van de patiënten geconstateerd. Door zo vroeg mogelijk op te sporen wie in de omgeving van een patiënt besmet is geraakt, kon worden voorkomen dat meer mensen tuberculose krijgen. Zes procent van de patiënten in 2018 is op deze manier gevonden.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 15-01-2020 on page 86.

The number of TB patients in the Netherlands is gradually decreasing. There was a small increase in 2018 due to an increase in TB among underage asylum seekers from Eritrea. In 2018, 806 TB patients were reported, compared to 783 in 2017. Tuberculosis is more common in persons who were not born in the Netherlands; in 2018, these persons accounted for more than three quarters of the reported cases. As in previous years, the largest group of patients came from Eritrea (133), followed by Morocco (66) and India (46). Tuberculosis is quite common in Africa and Asia.

More than half of the TB patients born outside the Netherlands stayed in the Netherlands for a relatively short period of time (less than five years). The majority of these were asylum seekers who came to Europe in 2015 and 2016.

This is shown by the figures for 2018. RIVM reports these figures annually in order to monitor the effects of measures for tackling tuberculosis in the Netherlands. These measures are described in the National Tuberculosis Control Plan 2016-2020.

Tuberculosis is caused by a bacterium and cases must be reported to the Municipal Public Health Services in the patient's place of residence. In 2018, more than three-quarter of the patients took the initiative to visit a doctor. Fourteen percent of the cases were detected by screening high-risk groups, such as immigrants and asylum seekers, for tuberculosis upon arrival in the Netherlands.

Tuberculosis may be contagious, for example if it is in the lungs, but this is not necessarily the case. Its most infectious form (open tuberculosis) was observed in a quarter of patients in 2018. By detecting infected contacts from the circle of acquaintances, friends, and family of a patient as early as possible, one can prevent more people from catching tuberculosis. Six percent of the patients in 2018 were detected in this way.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2209 kb