Midterm evaluation of the Dutch plant protection policy (memorandum 'Healthy Crops, Sustainable Harvest') : Subproject Environment

Midterm evaluation of the Dutch plant protection policy (memorandum 'Healthy Crops, Sustainable Harvest') : Subproject Environment

Go to abstract

Samenvatting

De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden nog te vaak overschreden. Het tussentijdse doel dat de normen in 2018 vijftig procent minder vaak worden overschreden dan in 2013, is daardoor niet gehaald. Dit doel is een onderdeel van het kabinetsbeleid om de landbouw duurzamer te maken. Het is echter onduidelijk hoe vaak en voor hoeveel stoffen de normen precies worden overschreden. De schadelijkste gewasbeschermingsmiddelen kunnen namelijk niet nauwkeurig genoeg worden gemeten. De waterschappen hebben gemeten of ruim 200 verschillende gewasbeschermingsmiddelen voorkomen in oppervlaktewateren bij landbouwpercelen. Ten minste tweederde van de meetpunten voldoet niet aan de waterkwaliteitsnormen. Volgens berekeningen veroorzaken slechts 4 stoffen 90 procent van de effecten in het oppervlaktewater. Juist deze stoffen zijn moeilijk meetbaar. Daarom beveelt het RIVM aan de monitoring van de waterkwaliteit te verbeteren. Ook blijken de normen voor de beoordeling of stoffen op de markt mogen worden toegelaten, soms minder streng te zijn dan de normen voor de waterkwaliteit, die gelden als de stof eenmaal op de markt is. Aanbevolen wordt deze normen beter op elkaar af te stemmen. Voor 5 gewassen is berekend dat de waterkwaliteit tot ruim 50 procent kan verbeteren door zogeheten geïntegreerde gewasbescherming. Bij deze werkwijze is chemische bestrijding een laatste stap, als andere manieren van plaagbestrijding niet werken. Eerst moeten preventieve maatregelen worden genomen die de landbouw minder kwetsbaar maken voor grote plagen, zoals de aanleg van bloemrijke akkerranden en meer variëren in de teelt van in landbouwgewassen. Het beleid heeft ook doelen voor grondwater en biodiversiteit opgesteld, al zijn die minder concreet. Volgens berekeningen zijn de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater gemiddeld 6 procent lager geworden. Om te kunnen aangeven hoe de concentraties zich ontwikkelen, wordt de provincies aanbevolen het grondwater langere tijd te meten en de metingen beter op elkaar af te stemmen. Om te zien of de ingezette beleidsmaatregelen helpen om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, zou de biodiversiteit in Nederland langere tijd moeten worden gevolgd.

Abstract

The water quality standards for plant protection products in surface water are still too often exceeded. The interim target of reducing the frequency with which the standards are exceeded in 2018 by 50% compared to 2013 has therefore not been achieved. This target is part of the government policy aimed at making agriculture more sustainable. However, it is unclear exactly how often and for how many substances the standards are exceeded. The most harmful plant protection products cannot be measured accurately enough.


For five crops it has been calculated that the water quality can improve up to more than 50% through so-called integrated crop protection. With this method, chemical control is a final step if other methods of pest control do not work. First, preventive measures must be taken that make agriculture less vulnerable to large pests, such as the planting of flowery field edges and more variation in the cultivated crops.

For 5 crops it has been calculated that the water quality can improve up to more than 50% through so-called integrated crop protection. With this method, chemical control is a final step if other methods of pest control do not work. First, preventive measures must be taken that make agriculture less vulnerable to large pests, such as the planting of flowery field edges and more variation in the cultivated crops.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2655 kb