Go to abstract

Samenvatting

Het is mogelijk een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland in te voeren en uit te voeren. Wel zijn een goede voorbereiding en een gefaseerde invoering vereist om de kwaliteitseisen van het bevolkingsonderzoek te garanderen. Het zelfde geldt voor voldoende capaciteit om eventueel vervolgonderzoek te kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit een zogeheten uitvoeringstoets naar dit bevolkingsonderzoek, uitgevoerd door het RIVM. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de toets gebruiken bij de besluitvorming of dit bevolkingsonderzoek wordt ingevoerd. Een bevolkingsonderzoek naar darmkanker is kosteneffectief en kan op termijn jaarlijks 2400 sterfgevallen voorkomen. Na de besluitvorming is minimaal 2 jaar aan voorbereidingen nodig om het bevolkingsonderzoek gefaseerd te kunnen invoeren. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor mensen van 55 tot en met 75 jaar (4,4 miljoen mensen). Zij worden door screeningsorganisaties elke 2 jaar uitgenodigd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor thuis een test (FIT), die zij zelf opsturen voor analyse. Bij een afwijkende uitslag zullen zij worden doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig behandeling. De uitvoeringstoets is in samenwerking met de betrokken beroepsroepen, patientenorganisaties, screeningsorganisaties en andere stakeholders tot stand gekomen. Onder hen is een breed draagvlak om de screening in te voeren. Voor de uitvoeringstoets is in kaart gebracht welke voorbereidende activiteiten zouden moeten worden uitgevoerd, en onder welke voorwaarden. Zo is beschreven welke richtlijnen en kwaliteitseisen nodig zijn en hoe de kwaliteit van het programma kan worden bewaakt. Er worden maatregelen voorgesteld om de berekende capaciteitstekorten op te vangen, zoals taakverschuiving en een efficiƫnte uitvoering van de coloscopie. Verder moet erop worden toegezien dat er geen lange wachttijden ontstaan voor coloscopie en verdere behandeling; zonodig wordt de gefaseerde invoering bijgestuurd. Tevens moet er voldoende aandacht zijn voor communicatie, zowel in algemene zin bij de introductie van het bevolkingsonderzoek als voor de deelnemers over het doel, nut en proces ervan. Daarnaast zijn de belangrijkste implementatiewerkzaamheden en een prognose van kosten weergegeven.

Abstract

The introduction and implementation of nationwide population screening for colorectal cancer in the Netherlands is certainly feasible. However, the population screening programme will require effective preparation and a phased introduction if the associated quality requirements are to be guaranteed. The same applies to the need for sufficient capacity to carry out any follow-up tests that may be required. This emerged from a so-called feasibility study into this population screening programme, carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The Minister of Health, Welfare and Sport will use this study in reaching a decision on whether to proceed with the introduction of this population screening programme. A population screening programme for colorectal cancer is cost effective, and can ultimately prevent 2400 deaths from this disease each year. Once a decision on the introduction has been made, the preparation of this population screening programme will involve at least two years.
The introduction and implementation of nationwide population screening for colorectal cancer in the Netherlands is certainly feasible. However, the population screening programme will require effective preparation and a phased introduction if the associated quality requirements are to be guaranteed. The same applies to the need for sufficient capacity to carry out any follow-up tests that may be required. This emerged from a so-called feasibility study into this population screening programme, carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The Minister of Health, Welfare and Sport will use this study in reaching a decision on whether to proceed with the introduction of this population screening programme. A population screening programme for colorectal cancer is cost effective, and can ultimately prevent 2400 deaths from this disease each year. Once a decision on the introduction has been made, the preparation of this population screening programme will involve at least two years.
The feasibility study was set up in cooperation with the relevant professional groups, patient organisations, the screening organisations, and other stakeholders. The introduction of screening enjoys broad support among these stakeholders.
Part of the feasibility study was to determine which preparatory activities should be carried out, and under what conditions. This study describes the guidelines and quality requirements that are needed, and of how the quality of the programme can be monitored. Measures are proposed to compensate for the calculated capacity shortfalls, such as a shifting in the allocation of responsibilities and an efficient colonoscopy procedure. Steps must be taken to avoid long waiting lists for colonoscopy and subsequent treatment. If necessary, the phased introduction can be modified to this end. Appropriate consideration should also be given to communication, both in a general sense during the introduction of the population screening programme and, more specifically, with participants (concerning the programme's purpose and usefulness, and the processes involved). In addition, details of the major implementation activities are provided, together with a forecast of costs.

Overig

Grootte
3.62MB