Go to abstract

Samenvatting

Om te komen tot een landelijk toepasbaar uniform rekenmodel heeft het RIVM geïnventariseerd welke modellen en methoden er bestaan om trillingsniveaus door treinverkeer te bepalen en heeft deze beoordeeld op hun kwaliteit. Op basis daarvan is onderzocht welk model het meest geschikt is om trillingen van treinverkeer te bepalen. Geen van de onderzochte modellen voldoet aan de gestelde eisen. Wel is het mogelijk om een uniform rekenmodel te realiseren door verbetering en combinatie van bestaande methoden en data. Dit nog te ontwikkelen model bestaat uit een register met data van het spoor, een 3D rekenmethode en een database met bodemeigenschappen. De aanleiding voor het onderzoek is de wens van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om te komen tot een uniform rekenmodel dat landelijk toepasbaar is en waarmee spoortrillingen kunnen worden beoordeeld zonder metingen uit te voeren. Met een uniform rekenmodel kunnen trillingseffecten in het kader van tracébesluiten eenduidiger en eenvoudiger voorspeld en getoetst worden. Ook kan eenduidig bepaald worden welke effecten maatregelen hebben. Het uniforme rekenmodel kan de huidige werkwijze, waarbij langdurige en kostbare metingen noodzakelijk zijn, vervangen zonder aan zorgvuldigheid in te boeten. Ook zorgt een uniform rekenmodel voor eenduidige uitkomsten, onafhankelijk van wie de berekeningen uitvoert. Bij tracébesluiten voor de aanleg, wijziging of het opnieuw in gebruik nemen van een landelijke spoorweg is de Beleidsregel trillinghinder spoor van toepassing. Daarvoor moeten trillingsniveaus bepaald worden op de vloeren van gebouwen, zoals woningen. Dit onderzoek richt zich op de bepaling van trillingsniveaus op de fundering van gebouwen. Voor het bepalen van trillingsniveaus op vloeren zal in een uniform rekenmodel nog een module moeten worden ontwikkeld. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM. Het RIVM heeft de kwaliteit van 7 Nederlandse en 10 buitenlandse rekenmethoden beoordeeld.

Abstract

In order to attain a nationwide uniform calculation method, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has made an inventory of existing models and methods that are used to determine vibration levels caused by railway traffic. Based on the inventory results, it was investigated which model, or combinations of models, is most suitable to determine railway vibration. It turns out that none of the assessed models meets the requirements. However, it is possible to accomplish a uniform calculation model by improving and combining existing models and data. The new model to be developed consists of a railway data registry, a 3D calculation model and a database of soil properties.

This inventory follows a request of the Minister for the Environment to establish a uniform calculation model which is applicable nationwide and capable of determining railway vibration without performing measurements. Such a model allows for easier and more unambiguous assessment of vibration for the purpose of Infrastructure Decrees. Also, the impact of mitigation measures can be determined unambiguously. The uniform calculation model would largely replace the current practice (which requires long-term and costly measurements), without affecting accuracy. Furthermore, the uniform calculation model ensures results to be irrespective of the person performing the calculations.

For Infrastructure Decrees concerning the construction, modification or re-commissioning of a national railroad, the Railway vibration annoyance regulation (Bts) prescribes how to assess the vibration impact of the plan. For this, vibration levels need to be determined at the floors of buildings, such as dwellings. This study focuses on the determination of vibration levels at the foundation of buildings. For the determination of vibration at the floors, an additional module in the uniform calculation model needs to be developed.

This study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment. The merits of seven Dutch and ten foreign calculation methods have been assessed.

Overig

Grootte
0MB