Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft nieuwe Nederlandse ecologische risicogrenzen bepaald voor arseen in de bodem. Deze grenzen geven aan bij welke concentraties arseen schadelijke effecten op het ecosysteem in de bodem kan veroorzaken. De nieuwe risicogrenzen zijn strenger, om bacteriƫn en schimmels te beschermen tegen hoge arseenconcentraties. Bacteriƫn en schimmels zijn belangrijk om de bodem gezond te houden maar blijken heel gevoelig te zijn voor arseen. Als ze door de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid van deze stof minder goed functioneren, kan er in de bodem bijvoorbeeld een tekort ontstaan aan bepaalde voedingsstoffen. Arseen is een stof die van nature in de Nederlandse bodem zit. Ook door menselijke activiteit kan arseen de bodem hebben vervuild. Arseen is lange tijd veel gebruikt, bijvoorbeeld in verf en lijm of als bestrijdingsmiddel. Aangezien arseen een kankerverwekkende stof is, is het gebruik ervan sinds 2004 steeds meer aan banden gelegd. Interventiewaarden en Maximale Waarden bodem De nieuwe risicogrenzen zijn bepaald omdat de huidige van 2001 dateren en op beperkte gegevens zijn gebaseerd. Risicogrenzen zijn nodig om de zogeheten interventiewaarden en Maximale Waarden bodem te kunnen bepalen. Als de interventiewaarde wordt overschreden, komt de bodem in aanmerking voor sanering. Maximale Waarden zijn van belang om te bepalen of de grond in verband met hergebruik op een andere locatie mag worden verplaatst (grondverzet). De risicogrenzen voor bodem Voor deze doeleinden zijn in totaal twee risicogrenzen bepaald: de Ernstige Toevoeging (ET) en de Maximaal Toelaatbare Toevoeging (MTT). De Ernstige Toevoeging is de concentratie waarbij schadelijke effecten van de stof voor het bodemecosysteem te verwachten zijn. De bepaalde ET voor de bodem is 0,26 milligram per kilogram drooggewicht bodem. De Maximaal Toelaatbare Toevoeging (MTT) voor arseen in de bodem is bepaald op 0,0012 milligram per kilogram drooggewicht bodem. Onder dit niveau zijn geen negatieve effecten voor het ecosysteem in de bodem te verwachten. In beide risicogrenzen is nog niet verrekend hoeveel arseen er van nature in de bodem zit (de achtergrondconcentratie). De achtergrondconcentratie moet dus nog bij de risicogrenzen worden opgeteld. Het RIVM heeft daar na een separaat onderzoek ook een voorstel voor gedaan.

Abstract

The RIVM has derived new Dutch risk limits for arsenic in soil. These risk limits are soil concentrations above which negative effects can be expected for the soil ecosystem. The new risk limits are lower to protect bacteria and fungi against high levels of arsenic. Bacteria and fungi are important to keep the soil healthy but appear to be very sensitive for arsenic. The presence of a small amount of this substance could inhibit their processes which in turn could result in a deficiency of certain soil nutrients.

Arsenic is a substance that is naturally present in the Dutch soil. Human activity could have caused soil contamination. Historically, arsenic has been used in glue and paint or as a biocide. Because it is a carcinogen, the use of arsenic has been restricted since 2004.

Soil intervention values
The new risk limits have been derived because the current date back to 2001 and are based on a limited dataset. The new risk limits are needed to derive soil intervention values and maximum values. When soil concentrations exceed these values, remediation of the soil should be investigated. Maximum values are used to determine if soils can be reused at other location.

Ecological risk limits for soil and groundwater
For this purpose, two kinds of ecological risk limits have been derived: the Serious Risk Addition (SRA) and the Maximum Permissible Addition (MPA). The SRA is the concentration at which harmful effects are expected for the soil ecosystem. The derived SRA for arsenic in soil is 0.26 milligram per kilogram dry weight soil. The MPA has been derived to be 0.0012 milligram per kilogram dry weight soil. Below this level, negative effects for the soil ecosystem are unlikely.

Both risk limits do not include the natural background concentration for arsenic. The natural background concentration of arsenic in Dutch soils should be added to these values. After separate research, the RIVM has also proposed a new value for this.

Resterend

Grootte
452KB