Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM doet een voorstel voor nieuwe Nederlandse risicogrenzen voor nikkel in de bodem. Deze grenzen geven aan bij welke concentraties nikkel negatieve effecten op het ecosysteem in de bodem kan veroorzaken. Het voorstel is gebaseerd op de meest recente data en inzichten in Europa. Met deze grenzen worden de risico's van een nikkelverontreiniging realistischer ingeschat. Als gevolg daarvan zullen de normen strenger zijn voor enkele typen bodems, zoals bodems waar meer nikkel uit vrijkomt. Voor het merendeel van de bodems zullen de normen soepeler uitvallen. Nieuw is dat bij deze normen rekening wordt gehouden met de mate waarin bodemorganismen worden blootgesteld aan de vervuilende stof, de zogeheten biobeschikbaarheid. Uit de bodem komt namelijk niet de totale concentratie vrij, omdat een deel aan bodemdeeltjes 'vast blijft zitten'. In welke mate dat gebeurt, is afhankelijk van de samenstelling van de bodem en verschilt daarom per bodemtype. In het onderzoek is ook een correctiemethode ontwikkeld waarmee de totale concentratie van een stof in de bodem kan worden omgerekend naar de concentratie die vrijkomt. e huidige bodemnormen voor nikkel dateren van 2001 en zijn gebaseerd op drie testgegevens met regenwormen. De laatste 15 jaar is er binnen de Europese Unie veel experimenteel onderzoek gedaan naar de mate waarin nikkel giftig is voor bodemorganismen. Het RIVM heeft op basis van deze 184 testresultaten, verdeeld over 43 verschillende soorten organismen of bodemprocessen, nieuwe maximaal toelaatbare risico- (MTR) en ernstige risicoconcentraties (ER) in de bodem afgeleid.

Abstract

RIVM proposes new Dutch risk limits for nickel in soil. These limits indicate the concentrations above which nickel can have negative effects on the soil ecosystem. The proposed risk limits are derived based on the latest insights in Europe on risk assessment. By using these new risk limits, the risks of nickel pollutions are predicted more realistically. As a result, the standards will be more stringent for some types of soils, such as soils that release more nickel but for the majority of the soils, the risk limits are lower than the current values. New to these standards is that bioavailability of the contaminant is taken into account. Part of the total contaminant concentration is trapped in the soil. The soil therefore does not release all of the contaminant. To what extent this occurs is dependent on the composition of the soil, and varies per type of soil. This study therefore also developed a correction method with which the total concentration of a substance can be converted into the a bioavailable concentration. The current soil standards for nickel date from 2001 and are based on three tests with earthworms. The last 15 years there has been much experimental research on the nickel toxicity on soil organisms within the European Union. Based on 184 test results, spread over 43 different species of organisms or soil processes, RIVM derived new maximum permissible risk (MPR) values and serious risk concentrations (ER) for soil.

Resterend

Grootte
696KB