Go to abstract

Samenvatting

In de zorg neemt het gebruik van complexe medische technologie, zoals een operatierobot, toe. Veilig gebruik hiervan vereist speciale vaardigheden van zorgverleners. Daarom heeft het Ministeris van VWS het RIVM gevraagd aanbevelingen voor vaardigheidseisen op te stellen, die aansluiten bij de activiteiten van ziekenhuizen en beroepsgroepen. Bevindingen Uit deze verkenning is het beeld ontstaan dat ziekenhuizen en beroepsgroepen zich bewust zijn dat de vaardigheden voor de veilige toepassing van complexe medische technologie geborgd moeten zijn. Er zijn ook diverse initiatieven op dit gebied. Echter de mate waarin dit gebeurt verschilt per ziekenhuis en beroepsgroep. Er lijkt nog geen uniforme werkwijze te zijn. Er lijkt verder sprake te zijn van gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van vaardigheidseisen. Er zijn verscheidene initiatieven gesignaleerd, zogenoemde best practices, waarbij vaardigheidseisen zijn opgesteld. Een voorbeeld is het verplicht trainen en certificeren van alle gebruikers van medische apparatuur. Aanbevelingen Een veilige toepassing van medische technologie moet een prominente rol krijgen in het veiligheidsmanagementsysteem van ziekenhuizen. Aanbevolen wordt dat de raden van bestuur de multidisciplinaire samenwerking van verschillende zorgprofessionals binnen de instelling faciliteren. Ook de wetenschappelijke verenigingen kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door bij visitaties specifiek te letten op vaardigheden ten aanzien van medische technologie en de resultaten van de visitaties minder vrijblijvend te maken. Verder zou de bij- en nascholing specifieker gericht moeten zijn op de uitgevoerde handelingen. Van de best practices kan worden nagegaan of ze breder in te zetten zijn. Deze verkenning levert algemene aanbevelingen en een aanzet voor discussie over vaardigheidseisen die nodig zijn voor de veilige toepassing van medische technologie.

Abstract

In health care, the use of complex medical technology, such as a surgical robot, increases. The safe use of these technologies requires special skills of health care professionals. Therefore, the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports has requested the RIVM to make recommendations for skill requirements that are in line with the activities of the hospitals and professional societies and associations. Findings Results from this study revealed that there is awareness within hospitals and health care professionals for the need for specific skill requirements for the safe use of complex medical technology. There are several initiatives in this area. However, the extent to which this occurs varies per profession and hospital. A uniform approach is missing. Several initiatives are identified, so-called best practices, where skill requirements are established. For instance, a system in which all users of medical equipment are trained and certified. Recommendations This exploratory study provides general recommendations. These recommendations could serve as a starting point for discussion on the need for specific skill requirements for the safe use of medical technology. Safe use of medical technology should play a more prominent role in the safety management systems of hospitals. It is recommended that hospital boards facilitate multidisciplinary collaboration of various health care professionals. The scientific associations can also contribute, for example by explicitly including skill requirements for medical technology in visitations and making the results of the visitations less noncommittal. Furthermore, the refresher courses attended should be better related to the activities performed. It should be investigated whether the best practices are more widely applicable.

Overig

Grootte
849KB