Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2020

Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2020

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Het RIVM beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Ook beschrijft het de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Ontwikkelingen

In 2020 kregen minder mensen dan in 2019 een ziekte waartegen binnen het RVP wordt gevaccineerd. Dit geldt vooral voor kinkhoest, bof, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte en mazelen. De kans is groot dat dit vooral komt door de maatregelen die vanwege de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 zijn ingevoerd. Voorbeelden zijn handen wassen, afstand houden, de (tijdelijke) sluiting van scholen en kinderopvang, het kleinere aantal mensen bij bijeenkomsten, en het maximale aantal te ontvangen bezoekers thuis.

De uitbraak van het coronavirus had ook gevolgen voor de manier waarop het RVP in 2020 is uitgevoerd. Groepsvaccinaties (voor de kinderen van 9 jaar en ouder) zijn eerst uitgesteld of omgezet naar individuele afspraken. Vanaf 1 juli 2020 zijn de groepsvaccinaties in kleine groepjes per tijdslot uitgevoerd. De vaccinaties op de consultatiebureaus (0-4-jarigen) en de 22 wekenprik voor zwangeren gingen wel zoveel mogelijk door. De 22 wekenprik beschermt baby’s vanaf de geboorte tegen kinkhoest.

Vanwege de invoering van de 22 wekenprik krijgen de meeste baby’s vanaf 1 januari 2020 hun vaccinaties iets later (bij 3, 5 en 11 maanden) en een vaccinatie minder. Ook krijgen 14-jarigen sinds 2020 standaard de vaccinatie tegen meningokokkenziekte aangeboden.

Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad betreft kinderen die hun vaccinatie(s) nog bijna allemaal vóór de uitbraak van het coronavirus kregen. Voor bijvoorbeeld zuigelingen wordt de vaccinatiegraad namelijk berekend als kinderen twee jaar zijn. De vaccinatiegraad die in 2021 is berekend, is voor de meeste vaccinaties opnieuw gestegen. Naast de toename bij zuigelingen valt vooral de stijging bij de HPV-vaccinatie met 10 procent naar 63 procent op; deze vaccinatiegraad is niet eerder zo hoog geweest. Voor het eerst is geschat hoeveel zwangeren deelnamen aan de 22 wekenprik: ongeveer 70 procent.

Het lijkt erop dat de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus weinig negatieve invloed hebben gehad op het aantal kinderen dat in deze periode is gevaccineerd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De precieze vaccinatiegraad voor deze kinderen kan pas volgend jaar worden berekend omdat dan pas alle cijfers erover bekend zijn.

Abstract

In the Netherlands, children receive vaccinations against twelve infectious diseases. RIVM annually describes how many children have been vaccinated (immunisation coverage). It also describes the developments within the National Immunisation Programme (NIP).

Developments
In 2020, fewer people than in 2019 developed a disease that is vaccinated against within the NIP. This is especially true for whooping cough, mumps, meningococcal disease, pneumococcal disease and measles. There is a good chance that this is mainly due to the measures that have been introduced due to the outbreak of the coronavirus SARS-CoV-2. Examples are washing hands, keeping distance, the (temporary) closure of schools/childcare, the smaller number of people at meetings, and the maximum number of visitors one may receive at home.

The coronavirus outbreak also affected the way the NIP was conducted in 2020. Group vaccinations (for children aged 9 and older) were initially postponed or converted to individual appointments. From 1 July 2020, group vaccinations have been carried out in small groups per time slot. The vaccinations at the child health clinics (0-4 year olds) and the 22-week vaccination for pregnant women continued as much as possible. The 22-week vaccination protects babies from whooping cough from birth.

Due to the introduction of the 22-week vaccination, most babies receive their vaccinations a little later from January 1, 2020 (at 3, 5 and 11 months) and one less vaccination. 14-year-olds have also been offered vaccination against meningococcal disease as standard since 2020.

Immunisation coverage
The immunisation coverage concerns children who almost all received their vaccination(s) before the coronavirus outbreak. For infants, for example, the vaccination coverage is calculated when children are two years old. The immunisation coverage calculated in 2021 has risen again for most vaccinations. In addition to the increase for infants, the increase for HPV vaccination by 10 percent to 63 percent is particularly striking; this immunisation coverage has never been so high. For the first time, it was estimated how many pregnant women took part in the 22-week vaccination: approximately 70 percent.

It appears that the measures due to the coronavirus outbreak have had little negative impact on the number of children vaccinated during this period. This is evident from provisional figures. The exact immunisation coverage for these children can only be calculated next year, because only then will all the figures be known.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
3581 kb