Go to abstract

Samenvatting

Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2015 de deelname aan de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, waaraan de deelname overigens wel verder blijft stijgen ten opzichte van het verslagjaar 2014 (tot 61 procent). De hepatitis B-vaccinatiegraad voor kinderen geboren in 2012, het eerste jaar waarin alle zuigelingen in aanmerking kwamen voor hepatitis B-vaccinatie, ligt op 94 procent. Ook de deelname onder zuigelingen in Caribisch Nederland aan de DKTP-, BMR- en pneumokokkenvaccinatie is hoog. De BMR-vaccinatiegraad voor schoolkinderen (93 procent) is dit keer identiek aan de DTP-vaccinatiegraad; meestal ligt de BMRvaccinatiegraad iets lager. Dit is een verbetering maar de gewenste deelname wordt er niet mee bereikt. Een deelname van minimaal 95 procent is belangrijk vanwege het streven van de World Health Organization (WHO) om mazelen wereldwijd uit te roeien. Zo'n hoge vaccinatiegraad is nodig om de bevolking als geheel te beschermen tegen uitbraken (groepsimmuniteit). Om zuigelingen effectief te kunnen beschermen tegen ziekten uit het RVP is het ook van belang de vaccinaties tijdig te geven. Het deel van de zuigelingen dat de eerste DKTP-vaccinatie op tijd krijgt, dat wil zeggen voordat ze 10 weken oud zijn, is verder gestegen naar 89 procent. Daarnaast is de tijdige en volledige deelname aan de volledige primaire DKTP-serie (de eerste drie vaccinaties) verbeterd van 60 procent voor kinderen geboren in 2007 naar 69 procent voor kinderen geboren in 2012. In Nederland wordt met de systematiek van vrijwillige vaccinatie een hoge vaccinatiegraad bereikt.

Abstract

As in previous years, the participation for the different vaccinations included in the National Immunisation Programme (NIP) is with 92 to 99 per cent high in report year 2015. Exception is the HPV vaccination against cervical cancer, for which the participation continued to increase compared to report year 2014 (to 61 per cent). The participation for hepatitis B vaccination for children born in 2012, the first year in which all infants were eligible for hepatitis B vaccination, is 94 per cent. The participation among infants from the Caribbean Netherlands for the DTaP-IPV, MMR and pneumococcal vaccination is also high.

The participation for MMR vaccination for 9-year-olds (93 per cent) is identical to participation for DTaP vaccination this time; usually participation for MMR vaccination is slightly lower. This is an improvement but the required participation is not reached. A participation of at least 95 per cent is important because of the aim of the World Health Organization (WHO) to eliminate measles worldwide. Such a high vaccination is important to protect the general population against outbreaks (herd immunity).

To protect infants effectively against diseases of the NIP it is also important to give vaccinations on time. The proportion of infants that received the first DTaP-IPV vaccination on time, i.e. before they are 10 weeks old, increased further to 89 per cent. In addition, the timely and full participation in the primary DTaP-IPV series (the first three vaccinations) improved from 60 per cent for children born in 2007 to 69 per cent for children born in 2012.

With voluntary vaccination, a high vaccination coverage is reached in the Netherlands.

Overig

Grootte
1.05MB