Samenvatting

Het Ministerie van Financiën (FIN) heeft sinds 2021 analyses uitgevoerd op een aantal thema’s binnen de stikstofopgave. Het RIVM heeft hiervoor invoerdata beschikbaar gesteld aan FIN, en de toepassing daarvan eerder al cijfermatig gevalideerd.

De cijfermatige validatie geeft echter geen uitsluitsel over de toepasbaarheid van de berekeningen voor beleidsontwikkeling. Een aanvullende validatie is volgens de ministeries van FIN en LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) noodzakelijk om de toepasbaarheid van de berekeningen en juistheid van de conclusies te kunnen beamen. De Minister van Financiën heeft deze validatie in haar brief van 10 februari 2023 aan de Kamer toegezegd.

Op basis van de informatie uit de zes achtergrondnotities of notebooks zijn de hierin gepresenteerde getallen in veel gevallen niet door RIVM te valideren: hiervoor zijn de gebruikte kentallen, referenties en aannames te summier beschreven. Om dezelfde reden kan het RIVM de verschillende conclusies over natuurherstel, vergunningverlening en stikstofreductie door klimaatmaatregelen niet valideren.

Wel was het mogelijk om het gebruik van de door RIVM aangereikte emissies op bedrijfsniveau (stal- en veldemissies) te controleren en deze zijn op een correcte manier gebruikt.

De effecten van stalinnovaties zijn maximaal ingeschat – ook eigen opmerkingen van FIN stellen dat dit waarschijnlijk te positief is. RIVM meent dit ook maar vindt dit niet altijd terug in de gepresenteerde stikstofreducties.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
196 kb