Working safely and the night. Exploring facts, causes, and opportunities

Working safely and the night. Exploring facts, causes, and opportunities

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland werken ongeveer 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. Het is bewezen dat werknemers die een groot deel van hun leven in de nacht werken een grotere kans hebben om slaapproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten te krijgen dan mensen die alleen overdag werken. Er is nog weinig bekend over de invloed van werken in de nacht op de veiligheid op de werkvloer. In de internationale wetenschappelijke literatuur zijn er aanwijzingen dat de kans op een ernstig ongeval in de nacht iets groter is dan overdag. Dat lijkt vooral door vermoeidheid te komen.

Het RIVM heeft verkennend uitgezocht of dat ook voor Nederland geldt. Het aantal ernstige arbeidsongevallen ’s nachts is in Nederland lager dan overdag: ongeveer 5,5 procent van de ernstige arbeidsongevallen is gebeurd tussen 23:00 en 07:00 uur. Er blijkt niet genoeg informatie te zijn over het werk dat mensen ’s nachts doen om conclusies over de kans op een ongeval te trekken. Wel weten we dat een van de drie ernstige ongevallen die ’s nachts plaatsvinden in drie sectoren voorkomen. Het gaat om de sectoren ‘Vervaardigen van voedingsmiddelen’, ‘Vervoer over land’ en ‘Opslag en dienstverlening voor vervoer’. In deze sectoren wordt relatief veel ’s nachts gewerkt. Ook is het type ongeval anders dan overdag. Zo komen in verhouding ’s nachts meer ongevallen met machines voor en overdag meer ongevallen met ladders. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het soort werk dat ’s nachts wordt gedaan.

Bedrijven nemen allerlei maatregelen zodat werknemers ’s nachts veilig kunnen werken. Zo zijn er wettelijke afspraken over de maximale werktijden en minimale rusttijden. Sommige organisaties nemen extra maatregelen. Ze proberen bijvoorbeeld werkschema’s gezonder en veiliger te maken of de risico’s van het werk op een andere manier te beperken. Het RIVM gaat onderzoeken welke maatregelen bedrijven hiervoor nemen. Ook om te kijken hoe mensen gezond én veilig in de nacht kunnen werken.

Abstract

In the Netherlands, approximately 1.3 million people sometimes or regularly work at night. There is proof that employees who work at night for a large part of their lives run a greater risk of developing sleep problems, diabetes, and cardiovascular diseases than those who work only in the daytime. Little is as yet known about the influence of night work on workplace safety. There are indications in the international scientific literature that the risk of a serious accident is slightly greater at night than in the daytime. This seems to be due primarily to fatigue.

RIVM has carried out an initial study to determine whether this is also true for the Netherlands. In the Netherlands, the number of serious work related accidents at night is lower than during the daytime: approximately 5.5% of serious occupational accidents took place between 11 PM and 7 AM. As it turns out, there is not enough information available about the work people do at night to draw conclusions about the risk of an accident.

However, we do know that one out of every three serious accidents that happen at night occur in three sectors: Manufacture of food products, Land transport, and Warehousing and support activities for transportation. These sectors are characterised by a relatively large fraction of night work. The type of accidents occurring also differs from those occurring in the daytime. For example, a relatively large number of accidents at night involve machines, whereas more accidents involving ladders occur in the daytime. This is probably related to the type of work carried out at night.

Companies take various measures to ensure that workers can carry out their work safely at night. For example, legal agreements are in place with regard to maximum working hours and minimum rest periods. Some organisations take additional measures. For example, they try to make work schedules healthier and safer or try to reduce the risks of the work in other ways. RIVM will investigate which measures companies are taking in this regard. One of the goals is to explore how people can work at night in a safer and healthier fashion.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
823 kb