Safe and sustainable recycling: pyrolysis of car tyres

Safe and sustainable recycling: pyrolysis of car tyres

Go to abstract

Samenvatting

Een voorbeeld van een innovatieve manier van recyclen is autobanden verhitten zonder zuurstof (pyrolyse). Het RIVM heeft beoordeeld of deze manier van recyclen veilig is voor mens en milieu en duurzamer is vergeleken met de huidige verwerking. Zo is gekeken hoeveel materiaal behouden blijft om te worden hergebruikt.

De conclusie is dat elke methode van recycling voor- en nadelen heeft, die goed tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het RIVM beveelt daarvoor aan enkele onzekerheden weg te nemen, vooral over het recyclen van stalmatten.

Recyclen van reststromen is belangrijk om in 2050 een circulaire economie te realiseren. Met pyrolyse wordt uit banden het materiaal ‘carbon black’ gewonnen, dat kan worden gebruikt om weer nieuwe banden te maken. Ook wordt er gas en olie uit verkregen, die als brandstof worden gebruikt.

De pyrolyse is vergeleken met twee manieren waarmee autobanden nu worden verwerkt: gebruik als vervanger van kolen in cementovens en via mechanische recycling tot stalmatten voor vee . Deze casus is uitgewerkt met een methode die het RIVM eerder heeft ontwikkeld (Safe and Sustainable Material Loops).

Bij een mechanische verwerking blijft er meer materiaal over dat geschikt is voor nieuwe producten, dan bij pyrolyse. De vraag is wel of die nieuwe producten na het tweede leven opnieuw te recyclen zijn. Het is bijvoorbeeld nog onzeker of stalmatten kunnen worden hergebruikt, omdat ze tijdens het gebruik vervuild raken. Over meerdere levenscycli valt dat voordeel dus mogelijk weg. Het RIVM beveelt aan om dit verder te onderzoeken.

Het effect op het klimaat, een andere belangrijke indicator waarnaar is gekeken, is bij pyrolyse vrijwel even groot als bij de verbranding van autobanden in cementovens. Bij mechanische recycling tot stalmatten is het effect op het klimaat gunstiger. Vergeleken met het gebruik in cementovens blijft er bij pyrolyse wel meer materiaal over waarvan nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

Wat de samenstelling van het materiaal betreft, lijkt het herwonnen carbon black bij de pyrolyse voldoende veilig. Voor de olie die uit pyrolyse ontstaat, is niet met zekerheid te zeggen of die wel veilig is.

Abstract

One example of an innovative recycling method involves heating car tyres in the absence of oxygen (a process known as pyrolysis). RIVM has conducted an assessment to determine the safety of this recycling method for both humans and the environment, as well as its sustainability when compared to current processing techniques. This assessment included an examination of the extent to which materials are preserved for reuse.

The conclusion is that each recycling method carries its own set of advantages and disadvantages, and these should be carefully weighed against each other. RIVM recommends addressing a few uncertainties, particularly concerning the recycling of stable mats.

The recycling of residual flows plays a pivotal role in realising a circular economy by 2050. Through pyrolysis, a material called ‘carbon black’ is recovered from tyres, which can be used in the production of new tyres. Additionally, pyrolysis yields gas and oil that serve as valuable fuels.

RIVM compared pyrolysis to two techniques currently employed for processing end-of-life car tyres: using them as a coal substitute in cement kilns and mechanical recycling into stable mats used for livestock. RIVM worked on this case study using a methodology developed previously (known as ‘Safe and Sustainable Material Loops’).

Mechanical recycling results in recovering of more materials that are suitable for repurposing into new products than pyrolysis. However, the question is whether these new products can be efficiently recycled after this second use phase. For example, there is uncertainty surrounding the potential for stable mats to be reused, because of contamination during use. RIVM suggests further investigation into this matter.

With respect to climate-impact , another crucial aspect under examination, pyrolysis was found to be nearly on par with the process of burning car tyres in cement kilns. However, mechanical recycling into stable mats has a more favourable climate impact. It should be noted that pyrolysis results in more recovered materials suitable for repurposing into new products than burning in cement kilns.

In terms of material composition, it appears that the recovered carbon black from pyrolysis is reasonably safe. However, the safety of the oil produced through pyrolysis could not be ascertained definitively.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
933 kb