Go to abstract

Samenvatting

In de lucht van zestig woningen in Groningen zijn de concentraties vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofdioxide, koolmonoxide en kooldioxide gemeten. In de meeste woonkamers werden de (gezondheidkundige) advieswaarden voor deze stoffen niet overschreden. De advieswaarde voor de concentratie van totale VOS werd in de winter in vijf woningen overschreden, voornamelijk veroorzaakt door de hogere concentraties limoneen. Deze stof zit onder andere in veel luchtverfrissers en schoonmaakmiddelen. De advieswaarde voor de concentratie stikstofdioxide is alleen in specifieke situaties overschreden, zoals in keukens van woningen met een afvoerloze geiser. In de meeste woonkamers is geen of zeer weinig koolmonoxide gemeten. In de winter is in ongeveer de helft van deze Groningse woonkamers op enig moment de toetswaarde voor de kooldioxideconcentratie overschreden. Dit betekent dat er kortere of langere tijd onvoldoende luchtverversing was. In het onderzoek zijn ook de concentraties gemeten van een aantal verbindingen in huisstof. Voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en een aantal metalen waren de concentraties beneden de advieswaarden. Lood in huisstof zou in een paar van de onderzochte woningen wel kunnen leiden tot een gezondheidsrisico voor kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO, in opdracht van het ministerie van VROM/directie Risicobeleid en de VROM-Inspectie. Dit onderzoek is in Groningse woningen uitgevoerd en is niet representatief voor Nederlandse woningen. Over het algemeen zijn de resultaten toch in overeenstemming met ander recent onderzoek in Nederlandse woningen.

Abstract

The concentrations of volatile organic compounds (VOCs), nitrogen dioxide, carbon monoxide and carbon dioxide were measured in the indoor air of sixty dwellings in Groningen, the Netherlands. The health-based guidelines for these compounds were not exceeded in the majority of the living rooms. The guideline for the concentration of total VOCs was exceeded in five living rooms in the winter. This was primarily caused by the higher concentrations of limonene in these living rooms. This substance is a common constituent of air fresheners and cleaning products. The guideline for nitrogen dioxide concentrations was only exceeded in specific situations, such as in kitchens with unvented gas water heaters. In the majority of living rooms no or very little carbon monoxide was measured. The guideline for carbon dioxide concentrations was exceeded at some point in approximately half of these living rooms in Groningen. This means that for a certain period of time there was not enough ventilation in these rooms.
The concentrations of a number of substances in house dust were also measured during this study. The concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and a number of metals were below the guidelines. However, lead in the house dust of a couple of dwellings could form a potential health risk for children.
These are the findings of research carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and TNO, and commissioned by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), Environmental Safety and Risk Management Directorate and the VROM-Inspectorate. This study was carried out in Groningen and is not representative for Dutch dwellings. Nevertheless, the results are generally in agreement with those of other recent studies in Dutch dwellings.

Overig

Grootte
4.28MB