Evaluation and advice on traffic data for noise emissions monitoring

Evaluation and advice on traffic data for noise emissions monitoring

Go to abstract

Samenvatting

In 2022 gaat de Omgevingswet in, met onder andere nieuwe regels voor geluid. Een onderdeel daarvan is dat decentrale overheden het geluid op wegen moeten monitoren. Zij moeten hiervoor elke vijf jaar de geluidssterkte berekenen en vergelijken met een basisniveau. Voor de berekening is informatie nodig over het wegdek, de snelheid van motorvoertuigen, en de verkeersintensiteit. De verkeersintensiteit is het totale aantal motorvoertuigen dat per 24 uur gemiddeld genomen over een jaar over de weg rijdt.

Niet elke wegbeheerder heeft de informatie over verkeersintensiteiten in detail en moet extra werk verrichten om die gegevens te krijgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil hen daarbij helpen. Het RIVM onderzocht daarom of het mogelijk is om een databestand te maken waarin de verkeersintensiteiten op alle wegen van Nederland staan. Volgens het RIVM is de kwaliteit van zo’n ‘landsdekkende dataset’ goed genoeg om voor de monitoring te gebruiken. Wel zijn er mogelijkheden om de kwaliteit verder te verbeteren.

Het is alleen niet mogelijk om deze dataset met de bestaande verkeersmodellen te maken. Daarvoor is het gebied waarvoor de dataset bruikbaar moet zijn te groot en zijn details nodig. Het RIVM heeft vier methoden onderzocht die in principe wél landsdekkende verkeersintensiteiten kunnen berekenen: het Mobiliteitsspectrum, Mobi Surround, een propagatiemodel en een FCD-test. De methoden hebben elk een andere aanpak en uitgangspunten, maar kunnen voor dit doel worden aangepast en verbeterd.

Gemeenten die nog geen lokale of regionale data hebben, stellen een landsdekkende dataset op prijs. Gemeenten die wél zelf data over verkeersintensiteiten hebben, gebruiken liever hun eigen data en systemen. Deze zijn vaak preciezer dan een landelijk bestand. IenW moet nog beslissen of er een landsdekkende dataset voor verkeersintensiteiten komt. Het gebruik zal niet verplicht zijn. Wegbeheerders kiezen uiteindelijk zelf of ze gaan werken met een landsdekkende of eigen dataset.

Abstract

The Environmental and Planning Act (Omgevingswet) will enter into force in 2022. Among other things, this includes new rules on noise. One component of this is that local and regional authorities must monitor the noise on roads. For this purpose, they will have to calculate the noise level every 5 years and compare it with a base level. The calculation requires information on the road surface, the speed of motor vehicles and the traffic intensity. The traffic intensity is the yearly average of the total number of motor vehicles that travel on the road per 24 hours.

Not all road operators have the information about traffic intensities in detail and will need to carry out additional work to get these data. The Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) wishes to help them with this task. The RIVM therefore investigated whether it would be possible to create a dataset that includes the traffic intensities on all roads in the Netherlands. According to RIVM, the quality of such a ‘nationwide dataset’ would be acceptable for monitoring. There are, however, possibilities to further improve the quality.

All the same, it is simply not possible to create this dataset using existing traffic models. The area for which the dataset must be usable is too large, as is the scope of the requested details. The RIVM has investigated four methods that could in principle calculate nationwide traffic intensities: the Mobility Spectrum, Mobi Surround, a propagation model and an FCD test. These methods each have a different approach and starting points, but could be adapted and improved for this purpose.

Municipalities that do not yet have local or regional data would appreciate a nationwide dataset. Municipalities that do have their own data on traffic intensities would prefer to use their own data and systems. These are often more precise than a national file. The ministry still has to decide whether a nationwide dataset of traffic intensities will be provided. The use will not be mandatory. In the end, road operators themselves can choose whether to use a nationwide dataset or their own dataset.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4000 kb