Exploratory study into experiences with avoidance and reduction programmes (ARPs) for minimising Dutch Substances of Very High Concern (ZZS)

Exploratory study into experiences with avoidance and reduction programmes (ARPs) for minimising Dutch Substances of Very High Concern (ZZS)

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil dat bedrijven zo min mogelijk Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) naar lucht en water uitstoten. Sinds 2016 moeten de desbetreffende bedrijven daarom elke vijf jaar bevoegde gezagen informeren welke maatregelen ze kunnen nemen om geen of minder ZZS uit te stoten. Dat heet een Vermijdings- en reductieprogramma (VRP). Onderdeel daarvan is een plan van aanpak met concrete maatregelen.

Zowel bevoegde gezagen als bedrijven geven aan meer duidelijkheid te willen over hoe ze dit instrument moeten beoordelen of invullen. De wet geeft nu alleen een algemene omschrijving. Dat blijkt uit een verkenning van het RIVM. De kwaliteit van de VRP’s is heel wisselend. Bedrijven hebben behoefte aan criteria om een VRP te maken. Bevoegde gezagen willen duidelijker hebben hoe ze een VRP kunnen beoordelen en handhaven.

Het RIVM adviseert een landelijke handreiking te maken zodat alle betrokken partijen op dezelfde manier te werk gaan. Hiervoor zijn criteria voor de gewenste inhoud nodig en afspraken over het proces. In de handreiking kan onder andere worden uitgewerkt hoe maatregelen tegen elkaar worden afgewogen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld het effect van maatregelen op de uitstoot van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) en stikstof versus de kosten en het energieverbruik ervan. Een ander advies is te onderzoeken of het gebruik van de handreiking minder vrijblijvend kan worden gemaakt.

Een belangrijk knelpunt voor bevoegde gezagen is dat ze te weinig technische kennis hebben om informatie in de VRP’s te beoordelen. Ze willen daar meer ondersteuning bij. Ook is niet duidelijk of ze kunnen handhaven of de maatregelen uit het VRP worden uitgevoerd. Voor bedrijven is een belangrijk knelpunt dat er geen duidelijke afspraken zijn hoe emissies worden bepaald. Ook willen bedrijven de noodzaak van maatregelen liever bepalen op basis van risico’s in plaats van de uitstoot altijd zo veel mogelijk tot nul te verlagen.

De verkenning is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) gedaan.

Abstract

The Dutch government wants companies to reduce their emissions of Dutch Substances of Very High Concern (ZZS) into the air and water as much as possible. Since 2016, relevant companies have therefore been required to inform the competent authorities once every five years of the measures they will take to reduce or avoid SVHC emissions. This is referred to as an avoidance and reduction programme (ARP). This programme includes an action plan containing specific measures.

Both the competent authorities and the relevant companies have indicated that they would like more clarity on how to assess or use this tool. At this time, the law only provides a general description for this. These are the findings of an exploratory study by RIVM. The quality of the ARPs varies widely. Companies would like to see criteria for preparing an ARP, while the competent authorities would like to have a better idea of how to assess and enforce ARPs.

RIVM recommends drawing up a national guideline, so all parties involved can tackle this in a uniform fashion. This will require criteria for the desired content and agreements about the process. For instance, the guideline could set out how measures will be compared to achieve the best possible result. This comparison could look at the effect of measures on CO2 and nitrogen emissions, or the costs and energy consumption associated with certain measures. Another recommendation concerns looking at whether the guideline could be made mandatory.

One of de bottlenecks the competent authorities face, is that they have insufficient technical knowledge to assess the information in the ARPs. They would like to receive more support with this. Furthermore, it is unclear whether they have the power to enforce implementation of the measures in the ARPs. As for companies, they struggle with the lack of clear agreements on how emissions should be determined. Companies would also prefer it if the need to implement measures were determined based on risks rather than on the goal to reduce emissions as close to zero as possible at all times.

This exploratory study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
922 kb