Go to abstract

Samenvatting

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. Om goed met deze wet te kunnen werken is het van belang dat de verschillende gebruikers (initiatiefnemers voor plannen in de leefomgeving, het bevoegd gezag en belanghebbenden) over dezelfde informatie beschikken. Voor informatie over geluid in de leefomgeving hebben de gebruikers behoefte aan inzicht in zowel de werkelijke als de toegestane hoeveelheid geluid. Het RIVM adviseert om kaarten te ontwikkelen waarin deze informatie op een overzichtelijke manier kan worden gepresenteerd. Het RIVM heeft onderzocht welke informatie over geluid voor de verschillende rollen en processen nodig is. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over de in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving voor geluid. Hierbij heeft het RIVM ook bekeken hoe de nationale monitoringsverplichting beter kan aansluiten op de Europese monitoringsverplichting. Wanneer de inhoud en het moment waarop deze informatie moet worden geleverd op elkaar aansluiten, wordt de informatievoorziening eenduidiger en vergt het minder tijd om deze informatievoorziening op te stellen. Het RIVM is voor de digitale ondersteuning van de Omgevingswet kwartiermaker voor de Informatiehuizen Geluid en Lucht. De Informatiehuizen zullen de informatie per domein (geluid, lucht, bodem, water, afval, cultureel erfgoed, natuur, externe veiligheid, bouw en ruimte) die nodig is om invloeden af te wegen, aanleveren aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO zorgt ervoor dat deze informatie samenhangend wordt ontsloten.

Abstract

The Environmental Planning Act simplifies environmental legislation and makes it more accessible. In order to be able to work properly with this act, it is important that the different users (initiators for plans in the environment, the competent authority and stakeholders) have the same information. For information on noise in the environment, users need insight into the actual as well as permissible amount of noise. RIVM recommends developing maps on which this information can be presented in a clear manner.

RIVM investigated what information on noise is needed for the different roles and processes. On this basis, advice will be given on the proposed laws and regulations for noise. RIVM also considered how national monitoring obligations can be better geared to European monitoring obligations. When the content and the moment at which this information is to be delivered are aligned, the information becomes more clear and it takes less time to prepare this information.

For the digital support of the Environmental Planning Act, RIVM is the planner for the so-called Noise and Air 'Information Houses'. The 'Information Houses' will submit to the Digital Systems Environmental Planning Act (DSO) the information needed to weigh the effects by domain (noise, air, soil, water, waste management, cultural heritage, nature, external security, construction and space). The DSO will ensure that this information will be coherently accessible.

Resterend

Grootte
396KB