Exploration of hazardous substances in the energy transition

Exploration of hazardous substances in the energy transition

Go to abstract

Samenvatting

Nederland wil de klimaatverandering beperken door minder CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) en andere broeikasgassen uit te stoten. Dit kan onder andere door ‘hernieuwbare energie’ op te wekken. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem en buitenluchtwarmte. Maar in materialen en technologieën die hiervoor nodig zijn, kunnen chemische stoffen zitten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Zo wordt lood gebruikt als soldeermateriaal in zonnepanelen en zware metalen in accu’s en batterijen. Of deze stoffen schadelijk zijn, hangt af van de eigenschappen die ze hebben en of deze vrijkomen in het milieu.

Volgens het RIVM is meer kennis nodig over de mate waarin gevaarlijke stoffen, waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) worden gebruikt. Met die informatie kunnen mogelijke risico’s van deze stoffen beter worden ingeschat. Bestaande energietechnologieën, als zon- en windenergie, zullen namelijk de komende jaren op steeds grotere schaal worden ingezet. Daarnaast worden veel nieuwe materialen en technologieën ontwikkeld, zoals het gebruik van waterstof en batterijen om energie op te slaan.

Het RIVM heeft een eerste inventarisatie gemaakt van energietechnologieën en materialen waar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in kunnen zitten. Bij een deel van de materialen en technologieën blijkt dat inderdaad zo te zijn, bij andere is er geen informatie over beschikbaar. Het is dus mogelijk dat er nog meer ZZS worden gebruikt maar nu nog niet in beeld zijn. Veel materialen en technologieën worden nu buiten Nederland gemaakt.

Het RIVM vindt het belangrijk dat mogelijke risico’s van nieuwe materialen vroeg in beeld komen en niet pas nadat ze in gebruik zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor waterstofdragers en geavanceerde materialen. Ook is het belangrijk om materialen die niet meer kunnen worden gebruikt, veilig te kunnen verwerken of recyclen. Hiervoor is informatie over de samenstelling van materialen nodig. Voor overheden die beslissen over vergunningen is het bijvoorbeeld belangrijk te weten of er gevaarlijke stoffen, waaronder ZZS, in zitten.

Veel betrokken partijen hebben al initiatieven genomen om milieurisico’s beter in kaart te brengen, bijvoorbeeld voor windturbines en zonnepanelen. Dit biedt kansen om ook meer aandacht te besteden aan het gebruik van ZZS in de hele keten en daar waar mogelijk veiligere alternatieven te gaan gebruiken.

Abstract

The Netherlands is aiming to mitigate climate change by reducing its emissions of CO2 and other greenhouse gases. One way to do this is by generating ‘renewable energy’, i.e. wind energy, hydroelectric energy, solar energy, geothermal energy and air source energy. However, the necessary materials and technologies may contain chemicals that are harmful to human health and the environment. Lead used in solders for solar panels and heavy metals used in batteries are two examples of this. Whether these substances are harmful depends on their properties and whether they are released into the environment.

According to RIVM, more information is needed about the extent to which hazardous substances, including substances that fulfill the criteria of Substances of Very High Concern (SVHCs), are being used. This information will make it easier to assess the potential risks associated with these substances. The reason why this matters is that the use of existing renewable energy resources, such as solar and wind energy, will increase in the coming years. This will go hand in hand with the development of new materials and technologies, such as the use of hydrogen and batteries as a means to store energy.

That is why RIVM has conducted an exploratory study into the energy technologies and materials that might contain SVHCs. While this did indeed turn out to be the case for some materials and technologies, there was a lack of information about others. It is therefore possible that more SVHCs are being used, but this is currently unclear. At present, many materials and technologies come from outside of the Netherlands.

RIVM believes it is important to identify the potential risks of new materials at an early stage, before they are taken into use. Examples to which this applies include hydrogen carriers and advanced materials. It is equally important that materials that can no longer be used can be processed or recycled safely. To that end, information is needed about the composition of these materials. Competent authorities, for instance, will need to know whether they contain hazardous substances, including SVHCs.

Many parties involved have already taken steps to obtain a more complete overview of the environmental risks posed by such technologies as wind turbines and solar panels. This will create opportunities to devote more attention to the use of SVHCs throughout the chain and their replacement with safer alternatives where possible.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1163 kb