Go to abstract

Samenvatting

In dit literatuuronderzoek is verkend welke gezondheidsrisico's er zijn door blootstelling aan ziekteverwekkers die via mest worden verspreid. Er werden weinig studies gevonden over de eventuele gevolgen voor de gezondheid als mensen via water en lucht aan ziekteverwekkers uit mest worden blootgesteld. De infectierisico's door blootstelling via de lucht lijken kleiner te zijn dan via het oppervlaktewater. De onderzochte wateren luchtoverdraagbare ziekteverwekkers zijn vaak aanwezig in mest. Het aantal ziekteverwekkers neemt af als mest wordt verwerkt, bijvoorbeeld door compostering, vergisting en biologisch zuiveren. Hoe groot de afname is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder het mestverwerkingsproces plaatsvindt, zoals de temperatuur en het vocht- en zuurstofgehalte. Ook is de duur van het mestverwerkingsproces van groot belang. Mestverwerking wordt ingezet om overschotten van mest te verwerken of om nieuwe producten te maken en deze eventueel te exporteren. In dit rapport is de wetenschappelijke literatuur doorzocht naar aantallen ziekteverwekkende bacteriƫn in mest van varkens en rundvee. Ook is onderzocht in welke mate deze ziekteverwekkers in het oppervlaktewater en de lucht terechtkomen, en wat de eventuele gezondheidsrisico's kunnen zijn. De focus lag in deze verkenning op de ziekteverwekkende variant van de E. coli-bacterie en de bekende resistente bacterie MRSA, omdat deze bacteriƫn goed in water respectievelijk lucht kunnen overleven. Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van het Programmacollege Gezondheid en Milieu en is gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het project is uitgevoerd door het RIVM en Wageningen UR (Livestock Research). Inzicht in de uitstoot van ziekteverwekkers via mest naar het milieu, de eventuele toe- of afname van ziekteverwekkers in mest en de mate van blootstelling daaraan is belangrijk om eventuele risico's voor de gezondheid in te kunnen schatten.

Abstract

This literature review explored the health risks associated with exposure to pathogens that are spread through manure. Few studies were found on possible health risks of human exposure to pathogens from manure through water and air. The risks of infection resulting from exposure through air appear to be smaller than through surface water. The airborne and waterborne pathogens that were studied are often present in manure.

The number of pathogens decreases when manure is treated, for example through composting, fermentation and biological purification. The extent of the decrease is highly dependent on the conditions of the manure treatment, such as the temperature and the moisture and oxygen content. The duration of the manure treatment process is also very important. Manure treatment is applied to process manure surpluses or to create new products and possibly export them.

In this report, the scientific literature was reviewed for the number of pathogenic bacteria in manure from pigs and cattle. The extent to which these pathogens find their way into the surface water and air, as well as the possible health risks were also examined. The focus in this explorative study was on the pathogenic variant of the E. coli bacterium and the known resistant bacterium MRSA, since these bacteria can survive well in water and air, respectively.

This study was carried out on behalf of the Health and Environmental Programme-based Executive and was funded by the Ministry of Health, Welfare and Sport. The project was carried out by RIVM and Wageningen UR (Livestock Research). Insight into the emissions of pathogens from manure to the environment, the possible growth or inactivation of pathogens in manure and the extent of exposure is important in assessing potential health risks.

Resterend

Grootte
687KB