Exploration of the advantages and disadvantages of Aqua Nitrosa extraction in soil policy

Exploration of the advantages and disadvantages of Aqua Nitrosa extraction in soil policy

Go to abstract

Samenvatting

Bij grote bouwprojecten of onderhoud van waterwegen kan grond en bagger vrijkomen. Dit materiaal kan opnieuw worden gebruikt om bodems aan te vullen. Dit mag pas nadat is getoetst of de grond of bagger aan chemische normen voldoet. Op deze manier worden schadelijke effecten voor het milieu, bijvoorbeeld door een teveel aan zware metalen, voorkomen. Hiervoor wordt een methode gebruikt die meet hoeveel metaal er in totaal in de grond of bagger zit.

Grond en bagger kan ook worden hergebruikt om plassen ondieper te maken. In 2015 is een andere werkwijze voorgesteld om schadelijke effecten hiervan te beoordelen voor planten en dieren die in het water leven: het Milieuhygiënisch Toetsingskader (MHT). De MHT gaat uit van de hoeveelheid metalen die uit het materiaal vrijkomt door een verdunde salpeterzuuroplossing (‘Aqua Nitrosa’) aan grond toe te voegen. Deze werkwijze komt beter in de buurt van de hoeveelheid metaal die in het water kan oplossen. Het RIVM heeft verkend of Aqua Nitrosa-methode ook geschikt is voor de beoordeling van hergebruik van grond en bagger op land.

Het RIVM vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn om dat te doen. De situatie in de landbodem is complexer en er spelen meer soorten risico’s. Zo is het nog niet duidelijk of deze methode kan beoordelen wat de effecten zijn voor de mens als metalen door het hergebruik in de landbodems terechtkomen. Bijvoorbeeld als de grond wordt gebruikt om voedsel te verbouwen. Deze effecten kunnen nu nog niet goed worden beoordeeld met de Aqua-Nitrosa methode doordat het benodigde onderzoek ontbreekt.

Ook zouden andere normen nodig zijn als de methode voor landbodems wordt ingevoerd. Aan het gebruik van landbodems worden andere eisen gesteld dan aan de waterkwaliteit. Zo’n verandering van normen is ingrijpend en kost veel geld en tijd. Verder zou het betekenen dat Nederland gaat afwijken van nationale en internationale methodieken, modellen en toetsen. Deze gelden sinds de jaren negentig en gaan uit van totaalgehalten van metalen. Het RIVM vindt dat meer onderzoek nodig is om onzekerheden op te helderen en een goede beslissing te kunnen nemen.

Abstract

Large construction projects and waterways maintenance can involve the extraction of soil and dredged material. This material can be reused to replenish the soil, but only after testing whether it meets chemical standards. This prevents harmful effects on the environment, for example due to an excess of heavy metals. Tests are performed using a method that measures the total amount of metal in the soil or dredged material.

Soil and dredged material can also be reused to make ponds and lakes more shallow. In 2015, a different method was proposed to assess the harmful effects of this: the Environmental Testing Framework (Milieuhygiƫnisch Toetsingskader, MHT). The MHT measures the amount of metal released from the material by adding a diluted nitric acid solution (Aqua Nitrosa) to the soil. This method comes closer to detecting the actual amount of metal that can dissolve in water.

RIVM has explored whether the Aqua Nitrosa method is also suitable for assessing the reuse of soil and dredged material on land. According to RIVM, there are still too many uncertainties to do so. For example, it is not yet clear whether this method is capable of assessing the effects on human health if metal ends up in soil on land due to reuse, such as when the soil is used to grow food. At the moment, these effects cannot be properly assessed with the Aqua Nitrosa method.

If the method were to be introduced for soil on land, other standards would also be needed. There are different standards for the use of soil on land than for water quality. Such a change in standards would be drastic and would require a great deal of money and time. It would also mean that the Netherlands would deviate from national and international methodologies, models and tests. These have been in use since the 1990s and are based on total metal levels. RIVM believes more research is needed to clarify uncertainties and to be able to make a good decision.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
588 kb