Spotlight on the sale of Wheel of Five products in supermarkets and the out-of-home sector. Advice on setting up a monitor

Spotlight on the sale of Wheel of Five products in supermarkets and the out-of-home sector. Advice on setting up a monitor

Go to abstract

Samenvatting

Gezonde voeding verkleint de kans op chronische ziekten. Daarom beveelt de overheid aan om vooral producten uit de Schijf van Vijf te eten. Maar Nederlanders eten en drinken minder van deze producten dan wordt aanbevolen, en juist veel producten die erbuiten vallen, zoals snacks en frisdranken.

In het Nationaal Preventieakkoord heeft de overheid met supermarkten, de horeca en catering afgesproken dat zij elk jaar meer producten uit de Schijf van Vijf verkopen. Het ministerie van VWS wil weten of dit inderdaad gebeurt en of ook er minder producten worden verkocht die buiten de Schijf van Vijf vallen.

VWS heeft het RIVM en het Voedingscentrum gevraagd of het mogelijk is om de verkoop van Schijf van Vijf-producten in supermarkten in kaart te brengen en te volgen (monitoren). Het RIVM en het Voedingscentrum geven aan welke organisaties informatie hebben of producten in supermarkten binnen de Schijf van Vijf vallen en hoeveel daarvan zijn verkocht. Ook wordt geadviseerd hoe de informatie uit deze verschillende bronnen zo goed mogelijk aan elkaar kan worden gekoppeld.

In de zogeheten Levensmiddelendatabank staan verschillende gegevens over de producten die in supermarkten worden verkocht, onder andere of ze binnen de Schijf van Vijf vallen. De streepjescodes van producten kunnen worden gekoppeld aan verkoopcijfers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een van de partijen die inzicht hebben in hoeveel er van bepaalde producten in Nederlandse supermarkten is verkocht. Verder onderzoek naar de koppeling van de gegevens is nodig om de methode te verfijnen.

Het advies richt zich nu nog alleen op de verkoop van producten uit de Schijf van Vijf in de supermarkten. Mogelijkheden worden gegeven om de methode uit te breiden naar de horeca en catering. Later moet nog uitgewerkt worden hoe de opeenvolgende rondes van de monitor kunnen worden opgezet en hoe deze kan aansluiten op bestaande monitors, zoals de Voedselconsumptiepeiling (VCP) en de Monitor productverbetering. Zo kunnen de monitors elkaar aanvullen en laten zien of het voedselaanbod en het voedingspatroon in de loop van de tijd daadwerkelijk verbeteren.

Abstract

A healthy diet reduces the risk of chronic diseases. As such, the government recommends mainly eating products from the Wheel of Five. However, the Dutch eat and drink less of these products than is recommended. Instead, they eat many products that fall outside the scope of these recommendations, such as snacks and soft drinks.

In the National Prevention Agreement (NPA), the government agreed with supermarkets and the hospitality and catering industry that they will sell more products from the Wheel of Five each year. The Ministry of Health, Welfare and Sport wants to know whether this is actually happening and also whether fewer products that fall outside the Wheel of Five are being sold.

The Ministry of Health, Welfare and Sport asked the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Netherlands Nutrition Centre (Voedingscentrum) whether it is possible to identify and monitor the sale of Wheel of Five products in supermarkets. RIVM and the Netherlands Nutrition Centre have indicated which organisations have information on whether products in supermarkets fall within the Wheel of Five and how many of them have been sold. They have also issued advice on how the information from these different sources can be linked as effectively as possible.

The Dutch branded food database LEDA (Levensmiddelendatabank) contains various data on the products sold in supermarkets, including whether they fall within the Wheel of Five. The barcodes of products can be linked to sales figures. Statistics Netherlands (CBS) is one of the parties that has insights into the quantities of products sold in Dutch supermarkets. Further research into the linking of the data is required in order to refine the method.

The advice currently only focuses on the sale of products from the Wheel of Five in supermarkets. It gives possibilities for expanding the method to the hospitality and catering industry. Later, it will be necessary to elaborate on how the successive rounds of the monitor can be set up and how these can be connected to existing monitors, such as the Dutch National Food Consumption Survey (VCP) and the Product Improvement Monitor. This will allow the various monitors to complement each other and show whether the food supply and the diet are actually improving over time.

Overig

Grootte
596 kb