Visual information for safe behavior. A study on the use and guidelines for symbols, markings, and lining in the workplace

Visual information for safe behavior. A study on the use and guidelines for symbols, markings, and lining in the workplace

Go to abstract

Samenvatting

Elk jaar onderzoekt de Nederlandse Arbeidsinspectie ongeveer 2.000 ongevallen die zijn gebeurd op het werk. Arboprofessionals nemen in bedrijven al veel maatregelen om deze ongevallen te voorkomen. Een mogelijkheid om te zorgen dat werkenden zich veilig gedragen, is het gebruik van symbolen, belijningen en markeringen op de werkplek. Dit heet visuele informatie. Het RIVM onderzocht hoe visuele informatie op de werkplek wordt gebruikt en of dat volgens wetenschappelijke richtlijnen gebeurt.

Hieruit blijkt dat visuele informatie voor een groot deel al goed wordt ingezet. Wel zijn er nog aandachtspunten om visuele informatie beter te gebruiken. Medewerkers begrijpen de meeste informatie op de werkvloer goed, maar niet alles. Ook letten de meeste werkenden die het RIVM voor dit onderzoek heeft gesproken er niet op tijdens het werk. Zij vinden bijvoorbeeld dat het niet nodig is.

Bij het inzetten van symbolen, markeringen en belijningen, moet met verschillende dingen rekening worden gehouden. Het gaat hierbij zowel over de persoon voor wie de informatie is bedoeld, als de omgeving, en hoe de informatie eruitziet. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een boodschap op elke plek hetzelfde eruitziet. Anders ontstaat verwarring over de betekenis ervan. Ook krijgen mensen niet alles mee als er teveel informatie op één plek staat.

Het RIVM heeft de aandachtspunten overzichtelijk op een rij gezet. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van visuele informatie op het gedrag van medewerkers. Wel is bekend dat aandacht, begrip en motivatie om te doen wat de informatie aangeeft, belangrijke voorwaarden zijn om het gewenste gedrag te bereiken.

Voor dit onderzoek sprak het RIVM met arboprofessionals en medewerkers. Ook heeft het gekeken of visuele informatie wordt ingezet volgens richtlijnen in de wetenschappelijke literatuur.

Abstract

Each year, the Netherlands Labour Authority investigates around 2000 workplace accidents. Occupational health and safety professionals have already taken many measures to prevent such accidents in companies. One of the ways to ensure that workers apply safe working practices is to deploy symbols, lines, and markings in the workplace. Together, these are known as ‘visual information’. RIVM has researched how visual information in the workplace is being used and whether this is in accordance with scientific guidelines.

This study found that visual information is already being deployed correctly to a large extent. However, there are some points for attention to improve the use of visual information. Workers have a good understanding of most information in the workplace, but not all of it. In addition, most workers in this study pay no attention to the information while at work, for example because they believe this is unnecessary.

When applying symbols, markings and lines, companies have to consider various factors. These include who the visual information is intended for, the environment in which it is presented, and what it looks like. For example, it is important that specific visual information has the same appearance throughout the workplace. Otherwise, workers may get confused as to its meaning. Furthermore, presenting too much information in once place creates the risk that workers do not take everything on board.

RIVM has created a handy overview of these points for attention. Little research has been done so far into how visual information affects worker behaviour. What is known, however, is that attention, understanding and motivation to act on the information are key prerequisites for achieving the desired behaviour.

For this study, RIVM interviewed occupational health and safety professionals as well as workers. It also examined whether the use of visual information was in accordance with the guidance in the scientific literature.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
759 kb