Focus on food outlets. Overview of potential indicators and data sources

Focus on food outlets. Overview of potential indicators and data sources

Go to abstract

Samenvatting

De voedselomgeving bepaalt voor een groot deel wat mensen kopen, en dus of mensen gezond of ongezond eten. De voedselomgeving is alles wat kan bepalen wat we eten: van aanbod, prijzen, aanbiedingen, informatie en verkooppunten, tot sociale normen, culturele eetgewoonten en wettelijke afspraken. Ongezonde voeding vergroot de kans op overgewicht en chronische ziekten als hart- en vaatziekten en diabetes type 2. De Nederlandse overheid werkt daarom aan een voedselomgeving die mensen helpt om gezondere keuzes te maken.

Om beleid te kunnen maken, is inzicht nodig in de verschillende onderdelen van de voedselomgeving. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil daarom onder andere inventariseren hoe de verkooppunten van voedsel in kaart kunnen worden gebracht. Hieronder vallen alle verkooppunten van alle soorten voedsel, dus van groenteboer en supermarkt tot restaurant en snackbar.

Het RIVM geeft voorbeelden hoe de verkooppunten in kaart kunnen worden gebracht (indicatoren) en welke informatie (databronnen) hierover in Nederland beschikbaar is. De twee belangrijkste indicatoren zijn: de ‘dichtheid’ en ‘nabijheid’ van verkooppunten. Met dichtheid bedoelen we hoeveel verkooppunten er in een bepaald gebied zijn, bijvoorbeeld hoeveel verkooppunten in een wijk. Bij nabijheid gaat het erom hoe ver een verkooppunt ligt van bijvoorbeeld een school of woonwijk.

Om te kunnen bepalen welke indicatoren en databronnen te gebruiken zijn, moet eerst het doel van de monitor van de hele voedselomgeving duidelijk worden. Zo moet worden bepaald of de monitor nodig is om beleid over de voedselomgeving op landelijk niveau te ontwikkelen. Of juist om beleid over specifieke vraagstukken voor een gemeente te evalueren. Ook kan de mate waarin het voedselaanbod gezond en duurzaam is onderdeel van de monitor zijn. Het monitoren van de verkooppunten kan onderdeel zijn van een brede monitor van de voedselomgeving.

Abstract

What kinds of food people buy, and thus whether they eat healthily or unhealthily, is determined by their food environment. The food environment includes all factors that determine what we eat: from the food options available to us, prices, promotions, information and food outlets to social norms, cultural eating habits and legal agreements. Eating unhealthy increases the risk of obesity and chronic diseases like cardiovascular disease and type 2 diabetes. To address this issue, the Dutch Government is working to create a food environment that helps people make healthier choices.

In order to develop policy, the government needs insight into the various aspects of the food environment. Among other things, the Ministry of Health, Welfare and Sport would like to explore ways to create an overview of food outlets. This includes all food outlets for all types of food, from greengrocers and supermarkets to restaurants and snack bars.

RIVM gives examples of how food outlets could be identified (indicators) and which information (data sources) is available in the Netherlands. The two most important indicators are the ‘density’ and ‘proximity’ of food outlets. Density refers to how many food outlets there are in a particular area, for example the number of outlets in a neighbourhood. Proximity describes how far a food outlet is from places like a school or residential area.

Before the government can decide which indicators and data sources to use, it must first clarify the purpose of monitoring the entire food environment. For instance, it must determine whether monitoring is needed to develop food environment policy at the national level, or to evaluate policy on specific issues for a particular municipality. The extent to which the food supply is healthy and sustainable could be included in the monitoring activities as well. Monitoring sales outlets could be part of a broad food environment monitoring project.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4216 kb