Go to abstract

Samenvatting

Uit beschikbare literatuur zijn relevante gezondheidseffecten van geluid, geur en lokale luchtverontreiniging geinventariseerd en geselecteerd op basis van hun bruikbaarheid als indicator voor de monitoring van verstoring. Voor geluid kunnen hinder, klachten en slaapverstoring momenteel al toegepast worden. Voor geur zijn hinder en klachten bruikbare gezondheidsindicatoren. Overige gezondheidsindicatoren (medicijngebruik, ervaren gezondheid, voorkomen van luchtwegaandoeningen, bloeddruk, hart- en vaatziekten en geboortegewicht) dienen nader ontwikkeld te worden (blootstelling-responsgegevens of databestanden) voor toekomstige toepassingen, al worden enkele indicatoren al in beperkte mate toegepast. Vervolgens is geinventariseerd of er op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau gegevens over gezondheidsindicatoren voor verstoring verzameld worden. Uit literatuuronderzoek en interview-gegevens blijkt dat er nog weinig aansluiting is tussen de verschillende milieumonitoringssystemen van gemeenten onderling. Op provinciaal niveau lijkt momenteel weinig aandacht te bestaan voor verstoringsaspecten als geluid en geur bij het opzetten van een monitoringssysteem. Er is op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau belangstelling voor gelijksoortige effectindicatoren voor verstoring, maar de wijze van gegevensverzameling en vragenlijstonderzoek lopen meestal zo uiteen dat gegevensuitwisseling en onderlinge vergelijkingen momenteel niet mogelijk zijn. Afstemming en standaardisatie van de monitorings- en onderzoeksactiviteiten op de verschillende bestuurlijke niveaus zijn gewenst om vergelijking met andere regio's en het landelijke beeld mogelijk te maken. Dit is van belang om de bijdrage van verschillende overheden aan het behalen van de nationale doelstellingen te monitoren. Er wordt aanbevolen de geselecteerde gezondheidsindicatoren verder te ontwikkelen voor de monitoring van gezondheidseffecten van verstoring. Daarnaast is het gewenst om een proefproject op te zetten waarin verschillende overheden tot een (gedeeltelijke) integratie proberen te komen van de monitoringssystemen en gezondheidsindicatoren voor verstoring.

Abstract

Health indicators have been selected which can be used in monitoring health effects of disturbance on a national and/or local scale. It can be concluded that for noise, odour and local air pollution several health indicators are available which can be used to evaluate national and regional environmental policy. For noise the indicators annoyance, complaints and sleep disturbance can already be applied, for odour the indicators annoyance and complaints. For other health indicators (medication use, perceived health, hospital admission rates or questionnaire data on respiratory disease, bloodpressure, cardiovascular diseases and birthweight) further development of exposure-response relationships and datasets is needed for future applications, although some of them have already been used to a limited degree. Based on this study it is recommended to develop further the selected health indicators to make them practically applicable for monitoring. In the second part of the report an inventory has been given of data collected by several local and regional authorities (municipalities and counties) to evaluate or monitor health effects of disturbance, and especially noise and odour. From literature and interviews it could be concluded that many differences exist between the monitoring systems of municipalities. In the monitoring plans of counties not much attention has been paid to disturbance as yet. The various authorities have a need for similar indicators for disturbance, but the variation in collecting data make comparison difficult. Standard procedures for monitoring and data collection are required to compare and exchange data of municipalities and counties and to give an overview of the effects of disturbance in the Netherlands.

Overig

Grootte
5.45MB