Preparing Seveso companies for climate change

Preparing Seveso companies for climate change

Go to abstract

Samenvatting

Door klimaatverandering is de kans groter dat in Nederland overstromingen, piekbuien, droogte en hittegolven komen. De chemische industrie is wettelijk verplicht om zich hierop voor te bereiden. Zo blijft de kans op ongevallen, en daarmee het risico voor de omgeving, klein. Uit een eerdere analyse van het RIVM blijkt dat bedrijven in hun veiligheidsrapporten niet duidelijk aangeven hoe zij zich hierop voorbereiden.

Het RIVM, adviesbureau Econos en Rijkswaterstaat hebben daarom met bedrijven een overzicht gemaakt van de gevaren en mogelijke maatregelen. Door er samen over te brainstormen konden ze kennis delen en van elkaar leren. Bedrijven kunnen het overzicht gebruiken om gevaren voor hun eigen situatie te analyseren en gericht maatregelen te nemen. Ook kan het bevoegd gezag het overzicht gebruiken bij hun beoordeling of bedrijven zich genoeg voorbereiden.

De bedrijven bleken nog niet planmatig te analyseren welke problemen bij een dreigende overstroming, hittegolf en dergelijke kunnen ontstaan. Het is belangrijk dat zij zich bewust worden van de gevaren en er van tevoren oplossingen voor bedenken. Zo is het belangrijk dat bedrijven weten hoeveel tijd ze bij een dreiging hebben om maatregelen te nemen. Ook moeten ze regelen dat dan genoeg mensen beschikbaar zijn om de maatregelen uit te voeren. Het blijkt dat maatwerk nodig is omdat dreigingen per bedrijf kunnen verschillen.

Abstract

Floods, heavy downpours, drought and heat waves will become more frequent in the Netherlands due to climate change. The chemical industry is legally obliged to prepare for such catastrophes so that the likelihood of accidents and, consequently, risks for the environment are minimised. An earlier analysis by RIVM shows that companies do not indicate clearly how they prepare for such incidents in their safety reports.

RIVM, consultancy firm Econos, the Directorate-General for Public Works and Water Management (RWS) and various companies have therefore collaborated to summarise the hazards concerned and the potential measures. By brainstorming, they were able to share knowledge and learn from each other. Companies will be able to use the summary to analyse hazards and take targeted measures that are appropriate to their own situations. The competent authority will also be able to use it to assess whether companies are well enough prepared.

It appears that the companies in question did not yet systematically analyse the problems that can arise as a result of an imminent flood, heat wave or suchlike, whereas it is crucial that they are alert to these hazards and that they devise solutions for them in advance. It is, for example, important that companies know how much time is available for them to take measures in the event of threat. They must, furthermore, arrange for sufficient people to be able to implement these measures − measures which, have to be customised because threats vary from company to company.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
662 kb