NPA progress report 2021

NPA progress report 2021

Go to abstract

Samenvatting

Het Nationaal Preventieakkoord is in 2018 afgesloten om ervoor te zorgen dat er in 2040 minder mensen roken, overgewicht hebben of te veel alcohol drinken (de ambities). Hiervoor heeft de rijksoverheid met meer dan 70 partijen doelen gesteld en afspraken gemaakt om die doelen te halen. Het RIVM evalueert elk jaar de voortgang van deze afspraken en of de doelen zijn behaald. Deze evaluatie gaat over de ontwikkelingen tot en met 2021.

In 2021 is vooruitgang geboekt, maar nog niet alle doelen zijn behaald. Volgens de partijen was een van de redenen dat, net als in 2020, de corona-epidemie het lastiger maakte om activiteiten voor een gezonde leefstijl uit te voeren. Tegelijkertijd blijft duidelijk dat extra maatregelen nodig zijn om alle ambities in 2040 te kunnen behalen. In deze voortgangsrapportage is, anders dan in voorgaande rapportages, alleen gekeken naar afspraken die concrete resultaten opleveren.

Tot en met 2021 zijn 41 doelen gesteld. Daarvan zijn er 22 behaald, twee net niet en 13 zijn er niet behaald. Zo zijn alle schoolterreinen en kinderdagopvanglocaties zo goed als rookvrij, maar krijgt minder dan de helft van alle zwangere vrouwen die roken een advies van de verloskundig zorgverlener om te stoppen. Een ander behaald doel is dat meer dan de helft van de gemeenten een gezonde leefstijl bij jongeren stimuleert (JOGG-gemeente). Maar nog minder dan de helft van alle kinderopvanglocaties hebben een medewerker die is getraind op de Gezonde Kinderopvang. Ook hebben nog niet alle steden met universiteiten plannen ontwikkeld voor ‘alcoholpreventie en studie’. Van vier doelen is er te weinig informatie om te bepalen of ze zijn behaald.

Het is nog niet duidelijk of de ambities van het Nationaal Preventieakkoord van 2040 verder in de knel komen doordat sommige doelen in 2021 niet zijn behaald. Dit rekent het RIVM in 2023 door.

Abstract

The National Prevention Agreement (Nationaal Preventieakkoord, NPA) was signed in 2018 to achieve the ambitions that, by 2040, fewer people will smoke, be overweight or drink problematically. To this end, the central government together with over 70 parties set targets and made agreements. Every year, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) evaluates the progress of these agreements and assesses whether targets were achieved. The present evaluation is for progress up to and including 2021.

Progress was made in 2021, but not all targets have been met so far. As stated by the parties involved, one reason for this is that, like in 2020, the COVID-19 pandemic made it harder to implement activities that favour a healthy lifestyle. It remains clear that additional measures will be needed if all ambitions are to be met by 2040. Unlike previous progress reports, the present report only evaluates agreements that lead to measurable results.

For the period up to and including 2021, 41 targets were formulated. Of these, 22 targets were met, two were almost met and 13 were not met at the end of 2021. For example, while all school premises and day care locations are almost entirely smoke-free, fewer than half of all pregnant women who smoke are advised by their obstetric care provider to quit. Another target that was achieved is that over half of the municipalities encourage a healthy lifestyle for young people (JOGG municipalities). On the other hand, less than half of all day care locations have an employee who has received training in Healthy Childcare (Gezonde Kinderopvang). In addition, not all cities with universities or universities for applied sciences have yet developed plans for ‘alcohol prevention and study’. For four targets, not enough information is available to determine whether they have been achieved.

It is not yet clear whether the ambitions of the National Prevention Agreement for 2040 will be even harder to achieve given that some targets were not met in 2021. RIVM will assess this in 2023.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1752 kb