What is going wrong? An exploratory study of causes of consumer accidents involving machines and portable climbing equipment

What is going wrong? An exploratory study of causes of consumer accidents involving machines and portable climbing equipment

Go to abstract

Samenvatting

Veel mensen klussen in en om het huis met behulp van producten als een ladder of een elektrische zaag. Daarbij kunnen ongelukken gebeuren. Over de oorzaak van deze ongelukken is nog weinig bekend. Er is wel informatie over wat er op het laatste moment misging. Zo reiken slachtoffers van ongelukken met een ladder nogal eens te ver van de ladder, waardoor zij hun balans verliezen. Er is echter nog niet onderzocht wat daaraan vooraf ging, waardoor het mis ging.

Om daar een beter beeld van te krijgen, heeft het RIVM een overzicht gemaakt van mogelijke oorzaken van dit soort ongevallen. Het RIVM heeft daarvoor gesproken met producenten van producten en met experts op het gebied van veiligheid, risico-inschatting, psychologie en gedrag. Ook sprak het RIVM met klussers zelf.

Veel factoren blijken te kunnen bijdragen aan het ontstaan van een ongeluk in en om het huis met machines of ladders/trapjes. De meeste oorzaken die door experts werden genoemd, hebben te maken met het gedrag van de klusser. Aan dat gedrag liggen bijvoorbeeld verkeerde inschattingen van de situatie en de denkwijze van de klusser zelf ten grondslag. Ook het gereedschap of de omgeving kunnen het gedrag beinvloeden.

Volgens experts gaan klussers bijvoorbeeld aan het werk zonder genoeg over het product te weten. Klussers willen een taak snel en makkelijk doen. Verder schatten klussers volgens de experts de kans op een ongeluk laag in. Ze gebruiken daarnaast soms een product dat niet geschikt is voor de klus of dat is verouderd. Ook kan het ontwerp van een product bijdragen aan onveilig gebruik. Verder kan er in huis weinig ruimte zijn om te bewegen, en kunnen de mensen om de klusser heen onveilig werken stimuleren. In de gesprekken met klussers kwamen vaak dezelfde dingen terug, zoals het laag inschatten van de kans op een ongeluk, en de behoefte een klus even snel te willen afmaken. Het overzicht in dit onderzoek kan worden gebruikt voor vervolgonderzoek naar oorzaken van ongelukken in en om het huis. Het is de bedoeling dat er adviezen mee worden ontwikkeld om deze ongelukken te voorkomen.

Abstract

Many people perform odd jobs around the home (do-it-yourself or DIY), with the aid of products such as ladders and power saws. This makes them susceptible to accidents, and these do happen. As yet, little is known about the causes of these accidents. However, there is information available about what went wrong at the very last moment. Victims of ladder accidents, for example, often reach too far from the ladder, causing them to lose their balance. However, there has been no research into what happened before that last moment, causing things to go wrong.

To piece together a clearer picture, RIVM compiled an overview of possible causes. RIVM discussed these possible causes with manufacturers of products and with experts on safety, risk assessment, psychology, and behaviour. It also interviewed DIYers.

It appears that many factors can contribute to accidents involving power tools and ladders/step stools at home. Most of the causes reported by experts were attributable to the DIYers’ behaviour. This behaviour can be caused by misjudging a situation or by faulty reasoning. The environment and the products that are being used can also play a role.

For example, experts believe that DIYers often know too little about a product before getting to work. They want to get the job done quickly and with as little effort as possible. In addition, they tend to underestimate the odds of an accident happening. They may also use products that are poorly suited for the job or outdated. Product design is also likely to contribute to unsafe usage. Other possible factors are working in a cramped space or the presence of people who influence the DIYer to not take the proper safety precautions. Many of the same issues were mentioned in interviews with DIY practitioners themselves. Examples are that they estimate the odds of an accident happening to be low and that they want to finish a job quickly and easily.

This overview can be used for follow-up research into the causes of accidents in and around the home, with the ultimate aim to develop recommendations that can prevent such accidents.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM