Go to abstract

Samenvatting

Herziening waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid Het RIVM stelt voor om de waterkwaliteitsnorm voor het bestrijdingsmiddel imidacloprid te verlagen van 67 naar 8,3 nanogram per liter. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van imidacloprid op waterorganismen zich al bij lagere concentraties voordoen dan verwacht. Probleemstof Imidacloprid is een insecticide dat behoort tot de groep van neonicotinoïden. Het middel wordt op grote schaal gebruikt in de landbouw, maar ook in en om het huis, bijvoorbeeld in mierenlokdoosjes en vlooiendruppels. Neonicotinoïden staan volop in de belangstelling vanwege een mogelijke relatie met bijensterfte. Om die reden heeft de Europese Commissie eind vorig jaar besloten om het gebruik van imidacloprid in de teelt van een groot aantal gewassen te beperken. Imidacloprid is ook een probleemstof in oppervlaktewater en staat in Nederland hoog in de top-10 van normoverschrijdende stoffen. Huidige norm beschermt onvoldoende De huidige normen voor oppervlaktewater zijn in 2008 vastgesteld. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe studies gepubliceerd naar de effecten van imidacloprid op organismen in water. Recent onderzoek toont aan dat vooral eendagsvliegen (haften) zeer gevoelig zijn voor imidacloprid. Deze studies maken duidelijk dat de huidige norm haften onvoldoende beschermt, en mogelijk ook andere groepen insecten. Het RIVM heeft daarom de beschikbare gegevens geëvalueerd en geconcludeerd dat de norm voor lange-termijn blootstelling in zoetwater moet worden verlaagd met een factor acht. De norm voor kortdurende piekblootstelling van 0,2 microgram per liter blijft hetzelfde. Lagere concentraties zijn haalbaar In januari 2014 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) extra beperkingen opgelegd aan het gebruik van imidacloprid. Het afvalwater uit kassen moet worden gezuiverd en bij de bespuiting van gewassen in het veld moet worden voorkomen dat het insecticide overwaait naar het nabij gelegen water. Door deze maatregelen komt er minder imidacloprid in het oppervlaktewater terecht, wat de kans vergroot dat aan de nieuwe norm kan worden voldaan.

Abstract

Revision of water quality standards for imidacloprid RIVM proposes to lower the water quality standard for the pesticide imidacloprid from 67 to 8.3 nanogram per liter. Recent research shows that effects of imidacloprid on water organisms become apparent at lower concentrations than expected. Problematic substance Imidacloprid is a neonicotinoid insectide with a widespread use in agriculture, but it is also authorised for household uses such as ant or fly control. Neonicotinoids receive a lot of attention because of the presumed relationship with bee health decline. The European Commission decided last year to restrict the use of imidacloprid in a large number of crops. Imidacloprid is also known as a problematic substance from the viewpoint of water quality. It is ranked high in the top-10 of substances that exceed water quality standards for surface water in the Netherlands. Sensitive aquatic organisms The current water quality standards were set in 2008. A large number of studies on the effects of imidacloprid on water organisms have been published since then. Recent research shows that mayflies are particularly sensitive. The new data show that the current standard is under protective for mayflies and probably also for other insect groups. Therefore, RIVM evaluated the available data and concludes that an eight-fold lower standard for long-term exposure in freshwater is needed. The standard for short-term peak exposure of 0.2 microgram per liter can be maintained. Lower concentrations are feasible In January 2014, the Dutch board for the authorisation of plant protection products and biocides (Ctgb) restricted the use of imidacloprid. Treatment of discharge water from greenhouses is compulsory and further measures should be taken to reduce drift from treated fields to nearby surface waters. These measures will lead to lower emissions of imidacloprid to surface water and increase the chance that the new water quality standards will be met.

Overig

Grootte
951KB