Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft tussen 1999 en 2010 op zestien Nederlandse melkveebedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen de waterkwaliteit gemonitord. Een van de belangrijkste doelen van het project Koeien & Kansen is om op zestien pioniersbedrijven het verwachte toekomstige, strengere mestbeleid te implementeren en de gevolgen daarvan op de waterkwaliteit onderzoeken. Het mestbeleid is erop gericht het gebruik van meststoffen te beperken om daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het voorliggende rapport geldt als een naslagwerk met analysegegevens van de kwaliteit van grondwater, drainwater en slootwater op de bedrijven. Om het effect van het toekomstige mestbeleid te bepalen is het nodig om naast de waterkwaliteit ook de bedrijfsvoering (waaronder het mestgebruik) te beschouwen. Deze analyse wordt door LEI Wageningen UR in samenwerking met Plant Research International en het RIVM uitgevoerd. De bemonstering van de bedrijven valt onder het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). De groep Koeien & Kansen-bedrijven is hierbinnen uniek vanwege de hoge dichtheid van meetpunten en de langdurige, continue meetreeks. Van alle deelnemers zijn trendgrafieken gemaakt van de nitraat- of stikstoftotaalconcentratie in alle bemonsterde watertypen; afhankelijk van de grondsoort is dit grondwater, drainwater, slootwater en bodemvocht. Bij uitschieters in de trend is een oorzaak gezocht. Daarnaast zijn van de bedrijven de grondwaterstand, de grondsoort en de grondwatertrap gerapporteerd. De grondwatertrap is een maat voor de droogte van een perceel, wat net als de grondwaterstand en de grondsoort van invloed is op de nitraatconcentratie.

Abstract

Between 1999 and 2010 the RIVM monitored the water quality on sixteen Dutch dairy farms participating in the Cows & Opportunities (Koeien & Kansen) project. One of the main objectives of the project Cows & opportunities is to implement future stricter manure policy on sixteen pioneer farms and to examine the impact of the policy on water quality. The manure policy aims to limit the use of fertilizer and manure in order to improve the quality of groundwater and surface water.

This report serves as a reference with analysis data of the quality of groundwater, drainage water and ditch water on farms. To determine the effect of future manure policy it is necessary to consider both water quality and agricultural practice (including the application of manure). This analysis is performed by LEI Wageningen UR in collaboration with Plant Research International and the RIVM.

The sampling of the farms is covered by the National Monitoring Network Minerals Policy (LMM: Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid). Due to the high density of measurement points and the prolonged, continuous measurement series the group Cows & Opportunities farms is unique within the LMM. For all the participating farms, trend graphs are made for the nitrate or total nitrogen concentration in all sampled water types (depending on the soil this is groundwater, drainage water, ditch water and soil moisture). For each outlier, the individual sample points are examined to asses a possible cause. In addition, for all farms the soil type, the groundwater regime and the groundwater table is reported. The groundwater regime is a measure of the dryness of a parcel, which, like the groundwater table and the soil type, affects the nitrate concentration.

Overig

Grootte
5MB