Go to abstract

Samenvatting

Tegenwoordig worden in steden veel projecten opgezet om duurzaam met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hierdoor kunnen mensen meer en op een andere manier in aanraking komen met water in de openbare ruimte. Behalve de voordelen hiervan, kan contact met dit water ook gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maagdarm-, huid- en luchtwegklachten. Het RIVM pleit er daarom voor om bij het ontwerpen, plannen en realiseren van stedelijk waterinitiatieven stil te staan bij de kwaliteit van water. Eventuele gezondheidsrisico’s kunnen dan vaak met relatief eenvoudige aanpassingen worden beperkt. Om dit te ondersteunen is de waterkwaliteitscheck voor stedelijk water ontwikkeld. Met de waterkwaliteitscheck kunnen potentiële gezondheidsrisico’s van initiatieven om duurzaam met water om te gaan zorgvuldig in kaart worden gebracht. Vervolgens kan op basis daarvan worden bepaald welke aanpassingen de geconstateerde gezondheidsrisico’s kunnen verminderen. De waterkwaliteitscheck kan ook worden gebruikt om bestaande initiatieven door te lichten. Daarnaast is de waterkwaliteitscheck geschikt om de oorzaak van opgetreden gezondheidsproblemen of uitbraken van ziekten uit te zoeken. Voorbeelden van projecten om duurzaam met water om te gaan zijn het hergebruik van afvalwater en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Daarnaast zijn er projecten om overtollig regenwater op te vangen dat niet door het riool kan worden afgevoerd, zoals heropende grachten in oude binnensteden, waterpleinen en weides (wadi’s). Voor dit onderzoek zijn projecten en trends die te maken hebben met stedelijk water geïnventariseerd. Bij veel daarvan bleek er een kans op gezondheidsklachten te bestaan wanneer mensen met het water in contact komen. Dit is bepaald aan de hand van gegevens over de waterkwaliteit, de waarschijnlijkheid dat mensen met dit water in contact komen en eerder opgetreden ziektegevallen bij vergelijkbare projecten.

Abstract

Nowadays, concepts aiming at sustainable use of water and mitigating the effects of climate change are set up in many cities. Consequently, people may be exposed to urban water more often, and in a different way. Aside from the benefits, contact with this kind of water can cause health problems such as gastrointestinal, skin and respiratory complaints. RIVM therefore calls for more attention for water quality during the design, planning and realization of such initiatives. Possible health risks can often be reduced by applying simple modifications. To support this, the water quality check for urban water was developed.

By using the water quality check, it is possible to carefully map the potential health risks related to sustainable water initiatives. Based on this, it can subsequently be determined which modifications may reduce the observed health risks. The water quality check can also be used to screen existing initiatives, and to unravel the cause of health problems or disease outbreaks that have occurred.

Examples of initiatives for sustainable water use in cities are the reuse of waste water and the recovery of raw materials from waste water. There are also initiatives for the collection of storm water that cannot be discharged through the sewer, such as reopened canals in old town centres, plazas and water meadows (wadis). For this research, urban water initiatives and trends have been identified. For many of these, a health risk exists when people are exposed to the water. This was determined based on water quality data, the likelihood that people are exposed to this water, and previously occurred cases of illness related to similar initiatives.

Overig

Grootte
0MB