West Nile virus in the Netherlands. Action plan for surveillance and response 2021-2023

West Nile virus in the Netherlands. Action plan for surveillance and response 2021-2023

Go to abstract

Samenvatting

Het westnijlvirus veroorzaakt westnijlkoorts. Dit virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen die zich voeden met bloed van besmette vogels. Deze muggen verspreiden het virus naar andere vogels, en soms ook naar mensen en paarden. In oktober 2020 is in Nederland voor het eerst westnijlkoorts bij mensen vastgesteld.

Het RIVM heeft nu met alle betrokken partijen een aanpak opgesteld om risico’s voor mensen te verminderen. Het doel is om vroeg te signaleren dat het virus in Nederland wordt overgedragen, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Op deze manier is Nederland goed voorbereid en weten alle betrokken partijen wat er van hen wordt verwacht.

In de aanpak is vastgesteld hoe signalen dat het westnijlvirus in Nederland is, vroeg kunnen worden opgepakt. Ook is vastgesteld wanneer er een risico is voor mensen, welke acties dan nodig zijn, en door wie. Hieronder valt publiekscommunicatie over wat mensen zelf kunnen doen. Vanwege de overdracht van dier op mens is een nauwe samenwerking tussen de gezondheidszorg voor mens en dier belangrijk (one health).

De aanpak vloeit voort uit een werkgroep die in 2018 is opgericht en bestaat uit partijen die zich met de gezondheid van mens en dier bezighouden. Aanleiding hiervoor was het opduiken van het virus in Duitsland in paarden en wilde vogels; voor die tijd was het westnijlvirus al regelmatig in Zuid- en Centraal-Europa te vinden. De komende drie jaar wordt onderzocht hoe het westnijlvirus zich in Nederland gedraagt. Deze kennis is nodig om het virus beter in de gaten te houden en te weten welke maatregelen het beste werken.

De meeste mensen worden niet ziek van een infectie met het virus. Ongeveer 1 op de 5 van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Slechts een zeer klein deel (minder dan 1 procent) van de besmette mensen krijgt een ernstige ziekte, zoals hersenontsteking (encefalitis) of hersenvliesontsteking (meningitis)

Abstract

West Nile virus causes West Nile fever. This virus occurs in birds and is transmitted by mosquitoes that feed on the blood of infected birds. These mosquitoes spread the virus to other birds, and sometimes spreads to humans and horses. In October 2020, the first diagnoses in humans were made in the Netherlands.

RIVM has now collaborated with all parties involved to develop a plan to reduce risks for acquiring WNV for humans. The aim is to signal that the virus is circulating in the Netherlands as early as possible, so that the right measures can be taken. In this way, the Netherlands will be well prepared and all parties involved will know what is expected of them.

The plan establishes how signals of West Nile virus circulation in the Netherlands can be picked up early. It also establishes when there is a risk for people, what actions are needed and by whom. This includes public communication about what people can do themselves. Due to the virus transmission from animals to humans, close collaboration between the health care system for humans and animals is important (one health).

The plan stems from a working group that was set up in 2018 and consists of parties concerned with human and animal health. The reason for this was the emergence of the virus in Germany in horses and wild birds. before that time, the West Nile virus was already regularly found in southern and central Europe. Over the next three years, research will be conducted into how the West Nile virus behaves in the Netherlands. This knowledge is necessary to keep a close watch on the virus and to know which measures work best.

Most people do not get sick from an infection with the virus. About 1 in 5 of infected people develop mild flu-like symptoms such as fever, headache and muscle aches. Only a very small proportion (less than 1 percent) of infected people develop a serious illness, such as inflammation of the brain (encephalitis) or meningitis (meningitis).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
559 kb