Go to abstract

Samenvatting

Mensen die dichtbij windturbines wonen, hebben vooral last van het geluid dat windturbines met zich meebrengen. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevingsof levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Om de invloed van windturbines op de slaap te kunnen beoordelen, zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. De beschikbare resultaten laten geen definitieve conclusie toe. Voor andere directe effecten op de gezondheid is geen bewijs. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM. Geluidhinder Het geluid van windturbines is minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller als hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het karakter van het geluid (zoeven en zwiepen). Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen, tot extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor. Contextuele en persoonlijke factoren Naast de blootstelling aan geluid spelen persoonlijke factoren en de feitelijke situatie een rol bij de mate waarin mensen hinder door windturbines ervaren. Zo blijkt dat mensen bij gelijke geluidsniveaus meer hinder ondervinden als zij vanuit huis een windturbine kunnen zien. Ook economische aspecten beïnvloeden hinder door windturbines: mensen die economisch belang hebben bij een windturbine rapporteren minder hinder. Andere factoren waarmee bij de interpretatie van hinderscores rekening moet worden gehouden, zijn de mate waarin mensen gevoelig zijn voor geluid, de afbreuk van privacy en sociale acceptatie. Dit informatieblad bevat informatie over gezondheidseffecten van windturbines en is opgesteld op verzoek van de GGD'en. Doel is hen te ondersteunen bij de beantwoording van vragen over effecten van windturbines op de gezondheid en het welzijn van omwonenden. Deze vragen zijn vaak prominent aanwezig in lokale discussies als er plannen zijn om windturbines te plaatsen. GGD'en kunnen zich in deze discussie richten op een zorgvuldige informatievoorziening over de effecten op de beleving en gezondheid, zowel in de richting van gemeentebesturen als van burgers.

Abstract

Noise annoyance is the most often described effect of living in the vicinity of wind turbines. Some people report annoyance (irritation, anger and anxiety) if they feel that the quality of their surroundings and living conditions will deteriorate due to the siting of wind turbines. This can lead to health complaints. There is insufficient data available to evaluate the effects of wind turbines on sleep disturbance. There is no evidence for other direct health effects. These are the main conclusions of a literature survey performed by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Noise annoyance The noise from wind turbines is quieter than that from comparable sources, such as traffic or industry, but it is experienced as more annoying. This is caused by the typical swishing characteristics of the noise. Perhaps the low frequency component of wind turbine sound leads to extra annoyance, as is the case with other sources. However, there is no evidence of this as yet. Contextual and personal factors Besides the actual levels of noise people are exposed to, personal characteristics and the circumstances surrounding exposure also play a role in reported annoyance. For example, at equal noise levels, people report more annoyance when they can actually see a wind turbine. Moreover, economic aspects can also influence the level of annoyance: people who benefit financially from a wind turbine report less annoyance. Other factors that should be taken into account when interpreting annoyance scores are noise sensitivity, privacy issues and social acceptance. This report reviews recent literature on health effects related to wind turbines. This has been done at the request of the Municipal Public Health Services in the Netherlands and it is aimed at supporting them in answering questions from residents about the effects on health and well-being of wind turbines. These questions often play a prominent role in local discussions on plans for (or an extension of) a wind turbine park. In the discussions on local wind energy projects, it is suggested that the Municipal Public Health Services focus on providing adequate information about the effects on actual and perceived health to policymakers as well as the public.

Resterend

Grootte
830KB