Go to abstract

Samenvatting

In Nederland liggen circa 845.000 woonadressen met naar schatting 1.347.400 bewoners van 16 jaar en ouder binnen 300 meter afstand van het spoor. Ongeveer 20% van hen ondervindt ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. 's Nachts kan deze hinder zich uiten in ernstige verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt gerapporteerd in relatie met trillingen van goederentreinen. Ongeveer 528.000 mensen van 16 jaar en ouder wonen binnen 300 meter van het spoor waar de trillingen voelbaar zijn, maar onder een Vmax trillingssterkte van maximaal 3,2 liggen, een niveau dat in Nederland als grenswaarde wordt gehanteerd. Een groot deel van de hinder en slaapverstoring doet zich voor bij trillingsniveaus bij Vmax-trillingssterktes beneden deze grenswaarde. Vanuit gezondheidsoptiek is het relevant om in het beleid ook aandacht te besteden aan deze trillingssterktes. Aangezien het om een groot aantal mensen gaat, valt hier veel gezondheidswinst te behalen. Om de effecten van deze relatief lagere trillingsniveaus effectief te bestrijden zijn niet alleen maatregelen gewenst die de trillingen kunnen verminderen, maar is ook duidelijke communicatie nodig over factoren die, naast de trillingen, de hinder versterken. Gedacht kan worden aan de angst voor schade aan de woning en de verwachting dat de trillingen in de toekomst zullen toenemen. Het is van belang oog te hebben voor deze gevoelens en goed te communiceren over toekomstige ontwikkelingen aan het spoor, en mogelijke compensatiemogelijkheden. Hoewel er al jaren klachten zijn, is nog onvoldoende onderzocht welke effecten trillingen door treinen hebben op de gezondheid van omwonenden en bij wie die zich voordoen. Om daar meer inzicht in te krijgen heeft het RIVM een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 4927 mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen. Dit onderzoek onderbouwt verdere regelgeving, maar een nadere uitwerking van de normstelling valt buiten de scope van dit rapport. Daarvoor zijn aanvullende gegevens over maatregelen en kosten nodig. In verband met de verwachte toename van het goederentreinverkeer op een aantal locaties wordt geadviseerd de gezondheidseffecten van trillingen door deze treinen te monitoren.

Abstract

In the Netherlands circa 845.000 residential addresses, with some 1.347.400 residents of 16 years and older, are located within 300 meter distance to a railroad track. About twenty percent of these residents experience severe annoyance from vibrations caused by trains. They complain about feelings of irritation, anger and discomfort. At night this annoyance can manifest itself in severe sleep disturbance. By far the largest part of annoyance and sleep disturbance is reported in relation to vibrations due to cargo-trains.

About 528.000 people live at addresses along the railroad where vibration can be perceived, but vibrations lie below the Vmax-vibrations strength of at maximum 3,2. In the Netherlands this level is used as limit value. A large part of annoyance and sleep-disturbance is found below this limit value. From a public health point of view it is relevant to also address these levels of vibration below the maximum threshold. Because it concerns a large number of residents, much health gain can be achieved here.
In order to abate these relatively low levels of vibrations not only interventions are needed which reduce the vibrations but also clear communication is necessary about factors which amplify the annoyance on top of the vibration strength. One could think of fear of damage to the home and expectations that the level of vibration will increase in the future. It is important to be aware of these feelings and to communicate in a transparent manner about future developments and potential compensation measures.

Despite the fact that the complaints exist already for years, the health effects of vibration due to trains have rarely been studied among residents. In order to gain more insight in the type and size of these effects and in whom these do occur, a questionnaire survey was held among 4927 people living within 300 meters from a railroad track in the Netherlands. This study supports further guidelines for rail traffic related vibrations, but defining the norms falls outside the scope of this report. Hereto we need more information about measures and their costs. In view of the expected increase in the number of cargo-trains at some locations it is advised to monitor the health effects of these trains.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
2.34MB