View on the sea dike. Perception study of the sea dike in Perkpolder

View on the sea dike. Perception study of the sea dike in Perkpolder

Go to abstract

Samenvatting

Sinds 2015 ligt er in Perkpolder (gemeente Hulst, Zeeuw-Vlaanderen) een zeedijk die is opgevuld met thermisch gereinigde grond (TGG). Na de aanleg van de dijk bleken er verontreinigingen in de TGG te zitten. Deze verontreinigingen zijn (deels) in het oppervlakte- en ondiepe grondwater naast de dijk terechtgekomen. Een deel van de bewoners van dit gebied maakt zich zorgen over de gevolgen voor gezondheid en milieu.

Het RIVM heeft de beleving, zorgen en behoeften aan communicatie onder bewoners onderzocht in opdracht van Rijkswaterstaat. Ook is onderzocht welke voorkeur mensen hebben voor een oplossing voor het probleem met de dijk. Op basis van de resultaten geeft RIVM adviezen over communicatie over de zeedijk.

RIVM heeft voor dit onderzoek gesproken met (vertegenwoordigers van) bewoners, agrariërs, ondernemers en bestuurders. De meesten blijken zich vooral zorgen te maken over langeretermijneffecten op gezondheid en milieu van de vervuilde stoffen in het oppervlakte- en grondwater. Agrariërs maken zich ook zorgen over mogelijke vervuiling van de zoetwaterbel naast de dijk, die ze nodig hebben voor hun bedrijf. Sommige mensen hebben geen zorgen en gaan ervan uit dat het goed wordt opgelost.

Veel mensen die zijn geïnterviewd, willen het liefst dat de dijk wordt afgegraven. Afgraven geeft hen de zekerheid dat hun zorgen over langetermijneffecten voor gezondheid en milieu worden weggenomen. Daarnaast verwachten zij dat deze oplossing het meeste draagvlak heeft onder omwonenden. Ook vinden zij dat Rijkswaterstaat de morele plicht heeft om de vervuilde TGG op te ruimen.

Negatieve beelden over de zeedijk en de TGG lijken samen te hangen met andere ontwikkelingen in de omgeving. Zo is er onvrede over een plan om de gemeente Hulst aantrekkelijker te maken voor toerisme, nieuwe bewoners en ondernemers (Plan Perkpolder). Ook is het vertrouwen in de gemeente Hulst en Rijkswaterstaat beschadigd omdat bewoners zich niet genoeg betrokken voelen bij dit plan. Ook voelen ze zich niet serieus genomen in hun zorgen over de zeedijk. Tot slot lijkt de vervuiling van PFAS in het gebied bij te dragen aan de negatieve beelden van verschillende geïnterviewden.

Om de communicatie te verbeteren is het onder andere belangrijk dat bewoners zich gehoord voelen, heldere en eerlijke informatie krijgen, en dat zaken die mis zijn gegaan worden erkend.

Abstract

In 2015, a sea dike filled with thermally remediated soil was constructed in Perkpolder (in the municipality of Hulst, Zeelandic Flanders). After the construction of the dike, it became apparent that there were contaminants in the soil. These contaminants have (partly) ended up in the surface water and shallow groundwater next to the dike. Some of the inhabitants of this area are concerned about the effects on health and the environment.

On behalf of Rijkswaterstaat (the Directorate-General for Public Works and Water Management), RIVM did research on the perceptions, concerns and needs for communication among people living and working near the sea dike. People's preferences for a solution of the problem with the sea dike were also examined. Based on the results, RIVM is providing advice regarding communication concerning the sea dike.

For this study, RIVM spoke to (representatives of) residents, farmers, entrepreneurs and administrators. Most people mainly appeared concerned about long term effects of the contaminants in the surface water and groundwater on health and environment. Farmers are also worried about the possible pollution of the freshwater bubble next to the dike, which they need for their farms. Some people indicate that they do have no concerns and expect that the situation will be resolved properly.

Many of the people that were interviewed prefer to have the dike excavated. To them excavation could provide certainty that their concerns for long-term effects on health and environment are removed. In addition, the interviewees expect that this solution can count on the most support in the community. They also believe that Rijkswaterstaat has a moral obligation to clean up the contaminated soil.

The negative images about the sea dike and the thermally remediated soil appear to be related to other developments in the surrounding area. In part, this concerns the dissatisfaction with a local plan to make the municipality of Hulst more attractive for tourism, new residents and entrepreneurs (Plan Perkpolder). In addition, trust in the municipality of Hulst and Rijkswaterstaat appears to have been damaged. For example, people do not feel that their concerns about the sea dike are being taken seriously. They also do not feel sufficiently involved in the development of Plan Perkpolder. Finally, the PFAS pollution in the area appears to
contributed to the negative images of several interviewees.

In order to improve communication, among other things it is important for residents to feel heard, to receive clear and honest information, and acknowledged for matters that have gone wrong.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1321 kb