Sedentary behaviour. From questionnaire to figures

Sedentary behaviour. From questionnaire to figures

Go to abstract

Samenvatting

Voor een goede gezondheid is het belangrijk om regelmatig te bewegen en niet te veel te zitten. Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om op een standaard manier te berekenen hoeveel tijd mensen in Nederland gemiddeld per dag zitten (zitgedrag). De tijd wordt weergeven in uren en minuten. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen een doordeweekse dag en een dag in het weekend.

Dit rapport is bedoeld voor onderzoekers. Met een standaardberekening kunnen zij de resultaten van verschillende onderzoeken met dezelfde werkwijze beter met elkaar vergelijken. Deze methode wordt in dit rapport uitgelegd. De daadwerkelijke stappen van de berekening zijn uitgewerkt in een statistiekprogramma. Een voorbeeld hiervan is te downloaden via www.sportenbewegenincijfers.nl/methode.

Voor de berekening gebruikt het RIVM gegevens van de Leefstijlmonitor (die het RIVM en VeiligheidNL samen met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) uitvoeren). De vragen over zitgedrag zijn onderdeel van de Aanvullende Module Bewegen en Ongevallen van deze monitor. De vragenlijst is gebaseerd op de zogeheten Marshall-vragenlijst.

Hierbij krijgen mensen vragen over hoe lang zij zitten. Er wordt onderscheid gemaakt in zes ‘domeinen’. Dat zijn: vervoer, werk, school/studie, thuis bij het gebruik van computer/tablet/smartphone, televisie kijken en overig. Ook wordt gevraagd hoeveel tijd mensen besteden aan slapen en een dutje doen. Deze informatie is nodig om het zitgedrag te kunnen berekenen.

De aanleiding voor dit onderzoek zijn de nieuwe ‘Beweegrichtlijnen’ van de Gezondheidsraad in 2017. Hierin staat dat het belangrijk is om veel stilzitten te voorkomen. Het aantal uren dat Nederlanders zitten op een gemiddelde dag in de week is een van de twintig maten voor sport en bewegen (ook wel ‘kernindicatoren’ genoemd).

Abstract

To remain in good health, it is important to exercise regularly and not sit too much. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has developed a method to calculate in a standardised way how much time on average people in the Netherlands spend sitting per day (sedentary behaviour). The amount of time is displayed in hours and minutes. A distinction is made between a weekday and a weekend day.

This report is intended for researchers. A standard calculation will allow them to make a more accurate comparison between the results of different studies that used the same method. This method is explained in this report. The actual steps of the calculation have been worked out in a statistics programme. An example can be downloaded from www.sportenbewegenincijfers.nl/methode.

To calculate sedentary behaviour, RIVM uses data from the Lifestyle Monitor (which RIVM and the Dutch Consumer Safety Institute conduct together with Statistics Netherlands). The questions about sedentary behaviour are part of the ‘Additional module Physical Activity and Accidents’ of this monitor. The questionnaire is based on the Marshall Sitting Questionnaire (MSQ).

People are asked questions about how much time they have spend sitting. A distinction is made between six ‘domains’: transport, work, school/study, using a computer/tablet/smartphone at home, watching television, and other. Additionally, people are asked how much time they spend sleeping and taking a nap. This information is needed to calculate sedentary behaviour.

The reason for this report are the physical activity guidelines published by the Health Council of the Netherlands in 2017. These state that it is important to avoid long periods of sitting. The number of hours that Dutch people spend sitting on an average day of the week is one of the 20 measures for sport and physical activity (also referred to as ‘key indicators').

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
479 kb