Salt, saturated fat and sugar levels in processed foods. RIVM Reformulation Monitor 2020

Salt, saturated fat and sugar levels in processed foods. RIVM Reformulation Monitor 2020

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil dat consumenten gemakkelijk voor gezonde voedingsmiddelen kunnen kiezen. Daarom stimuleert de overheid onder andere producenten om minder zout, verzadigd vet en suiker in hun voedingsmiddelen te doen. De voedingsindustrie heeft met het ministerie van VWS afspraken gemaakt over de maximale gehalten zout, verzadigd vet en suiker. Deze afspraken komen voort uit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP), dat liep van 2014 tot en met 2020.

Sinds 2012 brengt het RIVM elke twee jaar in kaart hoeveel zout, verzadigd vet en suiker in bewerkte voedingsmiddelen in supermarkten zit (Herformuleringsmonitor). Deze monitor wordt sinds 2014 gebruikt om de samenstelling te volgen van voedingsmiddelen(groepen) waarvoor vanuit het AVP afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken gaan vaak over specifieke producten binnen een groep voedingsmiddelen. Dit is de laatste monitor van deze afspraken.

In de meeste voedingsmiddelengroepen zijn de gehalten zout, verzadigd vet en suiker in gelijk gebleven of gedaald ten opzichte van 2018. In 2018 is de werkwijze van de Herformuleringsmonitor veranderd. Hierdoor kan niet worden gezegd of de gehalten zijn veranderd ten opzichte van de monitors voor 2018.

De lagere gehalten zijn vooral te zien bij de productgroepen waarvoor vanuit het AVP afspraken zijn gemaakt. Het gehalte van zout is vooral lager geworden in sommige bewerkte vleesproducten (zoals knakworst in blik en filet americain), currysaus, naturel aardappelchips en peulvruchten in blik. Er zit minder verzadigd vet in enkele vleeswaren (gebraden gehakt, leverworst). Voor suiker zijn de grootste afnames te zien in (fris)dranken.

Gemiddeld zat 72 procent van de AVP-producten op of onder het maximale zoutgehalte, voor het verzadigd vetgehalte is dat 86 procent en voor suikergehalte 71 procent. Sommige afspraken konden niet worden gemonitord, omdat ze nog doorlopen of omdat niet genoeg gegevens beschikbaar zijn.

Het AVP krijgt een vervolg in een nieuwe aanpak voor een breder productassortiment. Naast een verbeterde productsamenstelling blijft een gezond voedingspatroon belangrijk om minder ongezonde voedingsstoffen binnen te krijgen.

Abstract

The Dutch Government is committed to helping consumers make healthy food choices. It is using various strategies to this end, including encouraging manufacturers to put less salt, saturated fat and sugar in their food products. The food industry and the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) have jointly set maximum limits for the salt, saturated fat and sugar in these products. These limits arose from the Agreement to Improve Food Composition (AVP), which ran from 2014 up to and including 2020.

RIVM has been monitoring the levels of salt, saturated fat and sugar in processed foods in supermarkets every two years since 2012 (the Reformulation Monitor). Since 2014, this monitor has been used to follow the composition of groups of foods for which AVP agreements were made. These agreements often concern specific products within a food group. This is the last time that these agreements are to be monitored.

In general, the levels of salt, saturated fat and sugar have remained the same or have decreased compared with 2018. The method used for the Reformulation Monitor was changed in 2018 and, as a result, it is not possible to say whether levels have changed compared with monitors prior to 2018.

Lower levels are mainly seen in product groups for which agreements were made under the AVP. The level of salt has been reduced in some processed meat products (such as tinned Frankfurters and filet americain [raw beef spread]), curry sauce, plain potato crisps and tinned pulses. There is less saturated fat in some cold meats (meat loaf and liver sausage). The largest reductions in sugar are found in soft drinks.

On average, the salt level in 72% of the AVP products was lower than or equal to the maximum limit, the saturated fat level in 86% of the AVP products was lower than or equal to the maximum limit and the sugar level in 71% of the AVP products was lower than or equal to the maximum limit. Some agreements could not be monitored because they are still ongoing or because insufficient data is as yet available.

A follow-up to the AVP will entail a new approach and a broader range of products. In addition to an improved product composition, a healthy eating pattern continues to be one of the best ways to reduce the intake of less healthy nutrients.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1723 kb