Drs. Rob Maas (1952) is senior scientific advisor voor ‘integrated environmental assessments’ bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is hij voorzitter van de Task Force on Integrated Assessment Modelling van de Verenigde Naties.

Portretfoto Rob Maas
Duurzaamheid is voor mij: de roep om samenhang en oog te hebben voor verschillende belangen en perspectieven. Hoe houdbaar of toekomstbestendig zijn beleidsplannen? Wat zijn de onzekerheden en mogelijke verrassingen? Het RIVM kan bij uitstek bijdragen aan duurzaamheid door dwarsverbanden te leggen en door vanuit verschillende invalshoeken naar robuuste oplossingen te zoeken. De combinatie voeding, gezondheid en milieu is uniek

Rob Maas studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte van 1973 tot 1983 bij het Nederlands Economisch Instituut, onder meer aan de onderbouwing van de Nota Selectieve Groei.

In 1983 kwam hij als eerste econoom bij het RIVM in de rol van projectleider Integrale Projecten en werkte hij aan het opstellen van toekomstverkenningen zoals Zorgen voor Morgen. Tussen 1991 en 2006 was hij als hoofd van het toenmalige Bureau Milieutoekomstverkenningen verantwoordelijk voor de verkenningen en balansen van het RIVM op het gebied van milieu, natuur en duurzaamheid, en voor de coördinatie van de advisering van het milieu- en natuurbeleid.

In die periode werkte Rob Maas ook mee aan de opzet van verschillende Europese en mondiale toekomstverkenningen en het uitbouwen van de RIVM-rol op internationaal gebied. Zo werd het RIVM onder meer verantwoordelijk voor het Europees Thematisch Centrum voor Lucht en Klimaat en de Technical Support Unit van werkgroep-3 (Integrated Assessment) van het International Panel on Climate Change. Dankzij de bij het RIVM ontwikkelde modellen die bronnen verbinden met effecten, kreeg het RIVM een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Europese en mondiale toekomstscenario's van onder meer de Europese Commissie, Wereldbank, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)) en het VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)-Milieuprogramma (UNEP United Nations Environment Programme (United Nations Environment Programme)).

Na 2006 richtte hij zich als hoofd van het centrum voor Lucht en Europese Duurzaamheid vooral op de ondersteuning van het Europese milieubeleid. Dit centrum maakte bij de afsplitsing in 2008 aanvankelijk deel uit van het Planbureau voor de Leefomgeving, maar werd per 1 januari 2011 weer onderdeel van het RIVM. Vanaf 2013 bevordert hij als senior scientific advisor de samenhang in het RIVM-onderzoek en de beleidsadvisering.

Rob Maas is sinds 1994 als voorzitter van de Task Force on Integrated Assessment Modelling van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de coördinatie en integratie van wetenschappelijke kennis die nodig is voor onderbouwing van beleid gericht op terugdringing van grensoverschrijdende luchtverontreiniging. In die hoedanigheid benadert hij luchtverontreiniging, klimaatverandering, grondstofuitputting en biodiversiteitsverlies in samenhang met ontwikkelingen rond energiegebruik, mobiliteit en voedselvoorziening.

Expertise

  • Internationaal milieubeleid
  • Duurzame ontwikkeling
  • Scenario’s en onzekerheidsanalyse
  • Kosten-batenanalyse

Contact

E-mail: info-milieukwaliteit@rivm.nl