Wetenschappelijk onderzoek is het fundament voor alle taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De expertise van het RIVM betreft drie inhoudelijke domeinen: Infectieziekten en Vaccinologie, Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Onze taken variëren van onderzoek, advies tot regie en uitvoering.

Het RIVM wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. Dit bereiken we door goed op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Door ons te focussen op actuele thema’s en oog te hebben voor de verschillende belangen die spelen.

Ook willen we de binnen onze organisatie aanwezige expertise optimaal benutten. Hiertoe kijken we over de grenzen van afzonderlijke kennisgebieden heen. Juist door het continu uitwisselen en integreren van kennis en ervaring, bewaken en verbeteren we de kwaliteit van onze producten