Hoogleraarschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van de inhoudelijke taken van het instituut. Het RIVM heeft 29 deeltijdhoogleraren en 3 lectoren in dienst (op 20 april 2017). In de komende jaren wil het RIVM een aantal specifieke nieuwe expertisevelden en disciplines verder ontwikkelen.

Belang van hoogleraarschappen en lectoraten
Werkwijze benoemingen
Uitgangspunten hoogleraarschap en lectoraat

 


Belang van hoogleraarschappen en lectoraten

Door verbindingen met universiteiten en hogescholen aan te gaan, wil het RIVM een totaalpakket van posities hebben dat nóg beter aansluit bij de RIVM-taken.

Versterken expertisevelden
Het RIVM streeft ernaar op prioritaire expertisevelden een deeltijdhoogleraar, universitair docent of lector in dienst te hebben. Belangrijke expertisevelden staan in de Routekaart RIVM 2020. Ook kunnen er strategische redenen zijn om kennis te versterken. Bijvoorbeeld door het verwerven van een deeltijdhoogleraar op een nieuw gebied, of door aansluiting te zoeken bij bepaalde universiteiten vanwege de onderwerpen.

Van oudsher is het RIVM sterk gericht op bètawetenschappen. Om maatschappelijke vraagstukken goed te kunnen onderzoeken en beantwoorden, is ontwikkeling van de bestuurlijke, economische en sociale wetenschappen gewenst. En daarnaast kennis over menselijk gedrag en onderwijskunde. Ook is aansluiting bij Technische Universiteiten gewenst. Want daar is kennis aanwezig die ook voor het RIVM relevant is. Denk hierbij aan techniek van op afstand bestuurbare vliegtuigjes.

Verschillende expertisevelden zullen in de komende jaren versterkt moeten worden. Het gaat om onder meer expertise over infectieziekten: Rijksvaccinatieprogramma, crisisbestrijding en resistentie tegen antibiotica; gezondheidsvraagstukken: gezondheidsbevordering en preventie, gezondheidszorgonderzoek en gezondheidseconomie;  milieu: milieukwaliteit-analyse en calamiteiten respons milieuongevallen; nationale veiligheidsrisico’s en nanotechnologie.

Belang van (deeltijd)hoogleraren en lectoren voor het RIVM:

 • Vergroten netwerk RIVM
 • Bijdragen aan autoriteit RIVM
 • Verhogen wetenschappelijke kwaliteit en verdieping van het onderzoek
 • Vergroten mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
 • Bijdragen aan wetenschappelijke publicaties
 • Mogelijkheden vergroten voor externe financiering
 • Vergroten aantal studenten en stagiaires
 • Stimuleren behoud en acquisitie talentvolle medewerkers
 • Promotie van RIVM-medewerkers mogelijk maken
 • Toegang geven tot praktische kennis

Naar boven

Werkwijze benoemingen

Het RIVM wil talentvolle medewerkers de kans geven door te groeien. Het benoemen van hoogleraren (of universitair docent of lector) vraagt wel om maatwerk. Daarom is zorgvuldige afstemming tussen de universiteit of hogeschool en het RIVM noodzakelijk. Meerdere scenario’s zijn hierbij denkbaar:

 • Een RIVM'er wordt voorgedragen om hoogleraar, universitair docent of lector te worden.
 • Een medewerker bij een universiteit of hogeschool krijgt een deeltijdaanstelling bij het RIVM, en wordt voorgedragen om deeltijdhoogleraar, universitair docent of lector te worden.
 • Een hoogleraar bij een universiteit of lector bij een hogeschool krijgt een deeltijdaanstelling bij het RIVM.

Alleen de directieraad beslist over de aanstelling van deeltijdhoogleraren, universitair docenten en lectoren.

Naar boven

Uitgangspunten hoogleraarschap en lectoraat

Hoogleraren hebben een voorbeeldfunctie. De functie brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Ontwikkelen en verdiepen
Hoogleraren en lectoren zijn verantwoordelijk voor het onderzoek binnen hun werkveld. Samen met promovendi en stagiaires ontwikkelen en verdiepen zij dit werkveld.

Financiering
Een hoogleraar of lector wordt binnen het betrokken centrum gefinancierd. Wanneer dit niet mogelijk is, bekijkt de directieraad op welke andere manieren financiering geregeld kan worden. Zowel financiering binnen het RIVM (Strategisch Programma RIVM) is mogelijk als externe financiering via subsidieaanvraag. Uitgangspunt is dat het RIVM alleen voor het eerste aanstellingsjaar interne financiële ondersteuning geeft.

Fondsen werven
Van de hoogleraar of lector verwacht het RIVM dat deze actief fondsen werft. Een deeltijdhoogleraar ontwikkelt bij aanvang een SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)-project om een promovendus te financieren.

Wetenschappelijke integriteit
Het RIVM onderschrijft de code voor wetenschappelijk integer gedrag. Deze code omschrijft vijf principes, namelijk zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Naast deze code hanteert het RIVM een toevoeging waarmee zij belangenverstrengeling wil voorkómen. Van hoogleraren en lectoren wordt verwacht dat zij de code en de toevoeging onderschrijven.

Publiek-private samenwerking
Hoogleraren kunnen via de universiteit sneller betrokken raken bij private partijen. Ook zijn de regels bij universiteiten voor private financiering anders dan bij het RIVM. Het RIVM heeft daarom de handreiking zorgvuldig publiek-privaat ondernemen bij het RIVM vastgesteld. De onafhankelijkheid van het RIVM mag nooit in het geding zijn.

Naar boven