Nummer 1 / februari 2010

EVEN VOORSTELLEN

Nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie ( KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). KIR-nano is een nationale observatiepost gericht op de potentiële risico's van nanotechnologie voor mens en milieu en wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Met deze nieuwsbrief geeft KIR-nano de overheid, professionals en andere geïnteresseerden een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Een presentatie met samenvattingen, verwijzingen naar webpagina's, aankondigingen en besprekingen van publicaties door nano-experts werkzaam binnen KIR-nano.

Belangrijk

Wanneer u ook de volgende nieuwsbrieven van KIR-nano wilt blijven ontvangen, dan graag aanmelden via de link 'aanmelden' in de linkerkolom van de nieuwsbrief. Aanmelden is ook mogelijk via de KIR-nano nieuwsbrief webpagina.

CONSUMENTENPRODUCTEN

 

Consumentenblootstelling aan nanomaterialen in zonnebrandmiddel en doe-het-zelf coatings naar verwachting hoog

RIVM-onderzoek toont aan dat deze categorieën consumentenproducten hoge prioriteit hebben voor nader blootstellingsonderzoek.
Lees meer.

Consumenten willen standpunt over nanotechnologie en nanomaterialen

Twee Europese organisaties die opkomen voor de belangen van consumenten in Europa, BEUC en ANEC, vragen om een goede veiligheidsbeoordeling van producten met nanomaterialen (rapport ANEC/BEUC, 2009).
Lees meer.

Label voor nanomaterialen in cosmetica

De herziene Cosmetica Verordening omvat een meldingsplicht voor cosmetica met nanomaterialen en de verplichting om cosmetica met ingrediënten op basis van nanotechnologie te labellen.
meer informatie

 

VOEDING

Consumenten spreken zich uit over nanotechnologie in voedingsmiddelen

Het Consumentenplatform van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt eerdere onderzoeksresultaten dat de Nederlandse consument kansen ziet voor nanotechnologie, maar minder positief staat tegenover toepassing in voedingsmiddelen. In het rapport 'Klein maar fijn?' pleit het consumentenplatform voor een terughoudend gebruik van nanotechnologieën bij de voedselproductie.
Lees meer

FAO Food and Agriculture Organization (Food and Agriculture Organization)/ WHO World Health Organization (World Health Organization) experts praten over nanotechnologie in voeding

De uitkomst van een recente FAO/WHO discussie zal uitmonden in een opiniedocument over de toepassing van nanotechnologie in de voedings- en landbouwsector, toekomstige ontwikkelingen en mogelijke risico's.
Lees meer.

Europese autoriteit voor voedselveiligheid ( EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) spreekt zich uit over risico's nanotechnologie in voeding

Een werkgroep van de European Food Safety Authority (EFSA) heeft een wetenschappelijk opiniestuk geschreven met een kort overzicht van mogelijke toepassingen en risico's van het toepassen van nanotechnologieën in de voedselproductieketen.
Lees meer.

Nieuwe regels voor nieuwe voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen die zijn gemaakt met nanotechnologie moeten worden getest. Wanneer voor de risicobeoordeling specifieke methodieken nodig zijn, mogen de producten niet op de markt gebracht worden totdat deze methodieken beschikbaar zijn. Verder moet het etiket nanomaterialen in het product vermelden.
meer informatie

 

MILIEU

Uitdagingen in het ontwikkelen van nano-QSARs voor milieurisicobeoordeling

Onderzoekers (Puzyn e.a. (2009)) concluderen dat Quantitative Structure Activity Relationships (QSARs) veel potentie hebben als één van de bouwstenen voor de beoordeling van milieurisico's van nanodeeltjes.
Lees meer.

De giftigheid van nanodeeltjes in het milieu: 'From ecotoxicology to nanoecotoxicology'

Onderzoekers Kahry en Dubourguier stellen in hun publicatie 'From ecotoxicology to nanoecotoxicology' (2009) dat geen van de thans onderzochte nanodeeltjes als 'niet-schadelijk' geldt voor het aquatische ecosysteem.
Lees meer.

Coating nanodeeltjes bepaalt gedrag in afvalwater

Het al dan niet coaten van nanodeeltjes beinvloedt hun verspreiding in het milieu. De onderzoeksgroep van Jarvie (2009) ontdekte dat silica deeltjes met coating samenklonteren en terechtkomen in het rioolwaterzuiveringsslib. Dit is niet het geval voor niet-gecoate deeltjes.
naar artikel

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Deskundigenplatform Arbo van start met advies over nano-referentiewaarden

Eén van de eerste taken van het deskundigenplatform Arbo is om KIR-nano te adviseren over zogenaamde 'nano-referentiewaarden'. Deze referentiewaarden zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen potentieel nadelige gevolgen van het werken met nanomaterialen.
Lees meer.

Kennisuitwisseling met inspecties

Op verzoek van de ArbeidsInspectie en VWA Voedsel- en Waren Autoriteit (Voedsel- en Waren Autoriteit)-Inspectie organiseerde KIR-nano een workshop over nanotechnologie. Doel was de controleurs en inspecteurs op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen de nanotechnologie.
Lees meer.

Onderzoek naar mogelijke blootstelling van professionele eindgebruikers aan nanodeeltjes

Op dit moment is er nog weinig inzicht in mogelijke blootstelling aan nanodeeltjes door het (professioneel) toepassen van producten met nanodeeltjes. TNO zal samen met het RIVM in kaart brengen wat het gebruik is van nanomaterialen door professionele eindgebruikers (werkers en consumenten) en wat daarbij de blootstelling aan nanomaterialen is. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting 1 juli 2010 aan het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) worden aangeboden.

EU Europese Unie (Europese Unie) project NANOSH afgerond

Op 26 en 27 oktober 2009 vond de afsluitingsbijeenkomst van NANOSH plaats. NANOSH is een EU project gericht op werkplekblootstelling aan nano-objecten (nanodeeltjes, nanovezels en nanofilms) en de effecten hiervan op de gezondheid.
Lees meer.

Chinese werknemers ziek door nanodeeltjes?

In China zijn werknemers in het ziekenhuis opgenomen met ernstige luchtwegklachten na maandenlange blootstelling aan een mengsel van chemische stoffen waarin ook nanodeeltjes voorkwamen. Een studie van Song e.a. (2009) legt een verband tussen de gezondheidsklachten en de blootstelling aan nanodeeltjes. Volgens het RIVM is het lastig te bewijzen of de nanodeeltjes hier inderdaad de boosdoeners zijn.
meer informatie

 

GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE TOEPASSINGEN

Roadmaps European Technology Platform Nanomedicine

Doel van de roadmaps is de identificatie van trends in onderzoek die kunnen worden vertaald in producten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop deze toepassingen, producten en markten naar verwachting zullen beïnvloeden. Verder geven de roadmaps richting aan subsidieprogramma's voor onderzoek: waar hebben patiënten daadwerkelijk baat bij?
Lees meer.

Nanodeeltjes in implantaten schadelijk voor lichaam of niet?

Het artikel van Bhabra e.a. (2009) in het gezaghebbende tijdschrift
Nature Nanotechnology stelt dat nanodeeltjes DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-schade kunnen veroorzaken via een nieuw werkingsmechanisme. De media heeft hierbij ongenuanceerd gesteld dat metalen nanodeeltjes lekken uit botimplantaten en dat deze schadelijk voor het lichaam zijn. Ook zijn de conclusies geëxtrapoleerd naar andere nanodeeltjes die in nieuwe nanomedische toepassingen worden gebruikt. Vooraanstaande internationale wetenschappers zijn het niet eens met deze conclusie.
meer informatie

 

WET- EN REGELGEVING

Nanomaterialen onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

De nieuwe EU chemicaliënwetgeving REACH biedt de instrumenten om het veilig gebruik van nanomaterialen te garanderen. Met een hypothetische registratie van nanozilver (Pronk e.a., 2009) heeft het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer onderzocht of REACH geschikt is de veiligheid van nanomaterialen vast te stellen.
Lees meer.

Stand van zaken moties Tweede Kamer nanotechnologie

De Tweede Kamer heeft een drietal moties aangenomen over de afleiding van referentiewaarden (zie onderwerp 'Arbo'), het verplichtstellen van het uitvoeren van een risicoanalyse voor nanomaterialen en/of producten die nanomaterialen bevatten en een meldingsplicht voor nanomaterialen in producten. Dit naar aanleiding van het advies 'Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek' van de ( SER Working Conditions Committee of the Social and Economic Council of the Netherlands (Working Conditions Committee of the Social and Economic Council of the Netherlands), 2009). In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer licht de Minister van EZ Economische Zaken (Economische Zaken) de stand van zaken rond de uitvoering van de moties toe.
Lees meer.

Chatham House: kansen EU/ VS Verenigde Staten (Verenigde Staten) samenwerking rond regelgeving nanotechnologie

Chatham House heeft een gedetailleerde analyse gemaakt van de bestaande systemen voor regelgeving in Amerika en Europa op het gebied van chemicaliën, voedsel en cosmetica (Breggin e.a., 2009). Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen voor beleidsmakers om te komen tot convergentie voor de regelgeving voor nanomaterialen?
meer informatie

 

AANKONDIGINGEN

 

Nationale workshop over risk governance nanomaterialen in Bilthoven

Medio maart 2010 organiseert het RIVM een nationale workshop voor diverse groepen stakeholders. RIVM participeert in het KP7 EU-project 'FramingNano'. Tijdens de workshop wordt het risk governance plan gepresenteerd en worden de mogelijkheden voor implementatie met elkaar verkend. Houd de RIVM website in de gaten voor meer informatie en voor de inschrijving.

Activiteiten Commissie Maatschappelijke Dialoog

Voor meer informatie over de commissie en haar activiteiten, zie de Nanopodium website.