Inhoudsopgave:

Redactioneel
Algemeen
Arbo
Medische toepassingen
Consument en voeding
Milieu
Regelgeving
Gezondheid

banner

In een circulaire economie is het de uitdaging kringlopen te sluiten zonder dat zich daarbij gevaarlijke stoffen ophopen of ongecontroleerd vrijkomen. In de zoektocht naar duurzamere artikelen wordt ook nanotechnologie ingezet, bijvoorbeeld om banden duurzamer en “groener” te maken door toevoeging van ‘groot oppervlakte’ (HD-HS) silica en nanoklei (OECD, 2014). Dat gaat dan vooral om verbetering van eigenschappen zoals slijtvastheid en verminderde weerstand. In deze signaleringsbrief blijkt wederom dat bij dit soort innovaties het belangrijk is ook oog te hebben voor de veiligheid van de materialen en producten. Zeker in situaties waarin mogelijk voordelen te behalen zijn door toevoeging van nanomaterialen is het van groot belang niet in een later stadium eventuele risico’s de spelbreker te laten zijn. Innovatie is kansrijker door vanaf het begin van het ontwerp- en ontwikkelproces in gesprek te gaan over veiligheid en gezondheid in de hele levenscyclus van een product (circulaire economie). In NanoNextNL zijn met dit zogenaamde ‘Safe-by-design’ concept voor slim innoveren eerste ervaringen opgedaan.

Onderzoeksprogramma NanoNextNL presenteert eindresultaten

Na zeven jaar en €251 miljoen aan investeringen eindigt het onderzoeksprogramma van NanoNextNL eind dit jaar. Wat heeft het programma nu opgeleverd? Lees meer

banner

Aandacht vereist voor risico op huidblootstelling aan nanodeeltjes

Huidblootstelling aan nanodeeltjes kan een risico vormen voor werknemers, vooral als blootstelling op een beschadigde huid plaatsvindt. Kijk hier voor een overzicht van beroepsgroepen en omstandigheden die extra aandacht behoeven. Lees meer

Aangepaste meetstrategie voor blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek

Het Amerikaanse NIOSH heeft NEAT2.0 (Nanoparticle Exposure Assessment Technique) gepubliceerd. Met deze vernieuwde strategie kan naast emissie ook de daadwerkelijke beroepsmatige blootstelling op het niveau van een werknemer worden bepaald. Hiermee kunnen piekblootstellingen worden geïdentificeerd. Lees meer

banner

Bepalingen voor nanomaterialen in nieuwe Verordening op Medische Hulpmiddelen

Na 4 jaar onderhandelen is er onder het Nederlandse Voorzitterschap een akkoord bereikt over nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen. Hierin zijn een aantal bepalingen over nanomaterialen opgenomen. Lees meer

Inname titaniumdioxide via voeding

De inname van nanodeeltjes van titaniumdioxide door de Nederlandse consument is bepaald door titaniumconcentraties in voedingsmiddelen en in tandpasta te koppelen aan informatie over de inname van deze producten uit de Voedselconsumptiepeiling. Een deel van het titanium is aanwezig als nanodeeltje. Lees meer

Gezondheidsrisico’s door nanodeeltjes van titaniumdioxide in voeding?

In september zijn twee studies gepubliceerd naar mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van toegevoegd titaniumdioxide (voedseladditief E171), in voeding. Beide studies concluderen dat er beperkte opname van nanodeeltjes is in de darm, maar ook dat het kan opstapelen in organen. Lees meer

banner

Inschatten concentraties en langetermijneffecten van nanomateriaal in milieu

Zwitserse onderzoekers hebben een nieuw rekenmodel ontwikkeld om verwachte emissies van nanomaterialen te schatten in het milieu. In plaats van 1-jarige schattingen, is er gekeken naar langere periodes. De voorspelde concentraties blijken in de buurt te komen van concentraties waarbij ecotoxicologische effecten optreden. Lees meer

banner

Nieuwe aanpassingen REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-Guidance voor nanomaterialen

Ondanks het uitblijven van aanpassing van de REACH wettekst voor de registratie van nanomaterialen, is ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) gestart met (verdere) aanpassing van de REACH Guidance voor nanomaterialen. Een belangrijke toevoeging is de Guidance voor het karakteriseren van verschillende nanovormen. Lees meer

Titaniumdioxide mogelijk geclassificeerd als ‘verondersteld kankerverwekkend’

Het Franse Agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeidsgezondheid en –veiligheid (ANSES) heeft een voorstel ingediend voor geharmoniseerde classificatie van titaniumdioxide als “verondersteld carcinogeen (kankerverwekkend) voor de mens” (categorie 1B). Op dit voorstel is veel kritiek gekomen vanuit andere EU Europese Unie (Europese Unie)-lidstaten en vanuit de industrie. Lees meer

banner

Effecten in werknemers na blootstelling aan koolstofnanobuisjes

In werknemers van een Russische fabriek die zijn blootgesteld aan meerwandige koolstofnanobuisjes (MWCNTs) is gekeken naar mogelijke biologische effecten. In hun bloed zijn dezelfde genexpressie veranderingen gevonden als bij proefdieren die longontstekingen en longfibrose ontwikkelden. Lees meer