In de bijlage worden interne veiligheidsafstanden gegeven voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

Het Ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) (nu IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu)) heeft in juli 2006 de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik uitgebracht. In de circulaire zijn externe veiligheidsafstanden gegeven die tussen een opslagplaats van ontplofbare stoffen en (beperkt), (geprojecteerde) kwetsbare objecten moeten worden aangehouden. Bij opslag van ontplofbare stoffen in meerdere bewaarplaatsen moeten interne veiligheidsafstanden tussen die bewaarplaatsen worden aangehouden om sympathische reacties te voorkomen.