RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ondersteuningstructuur voor ziekenhuisinfecties

Publicatiedatum: 12 september 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De toenemende antibioticaresistentie is een punt van aandacht. Hoewel we in de Nederlandse gezondheidszorg over het algemeen een verantwoord gebruik van antibiotica hebben, speelt ook in onze zorg de dreiging van resistentievorming en uitbraken met resistente bacteriën. De gebeurtenissen in het Maasstad ziekenhuis hebben dit nogmaals onder de aandacht gebracht.

Deze dreiging is voor het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) de aanleiding om met de betrokken beroepsgroepen en deskundigen te verkennen of het nodig en mogelijk is om een extra waarborg in te bouwen ter voorkoming en bestrijding van ziekenhuisinfecties met resistente bacteriën.  

Het doel van deze waarborg moet zijn dat een mogelijke dreiging snel wordt onderkend, dat er snel en adequaat wordt gehandeld en dat er indien nodig snel expertise van buiten wordt  betrokken. Het CIb spreekt hierover met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NvMM), de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), de Werkgroep Infectie Preventie (WIP), de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Naast het verkennen van de mogelijkheden voor een  dergelijke ondersteuningsstructuur wordt er met de betrokken gekeken of de huidige richtlijnen en protocollen voor infectiepreventie en antibiotica beleid verder aangescherpt moeten worden. Het CIb verwacht voor het einde van het jaar een voorstel te kunnen doen voor een verbeterde structuur.

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Ondersteuningstructuur voor ziekenhuisinfecties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu