RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek inventarisatie opslagen ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

Publicatiedatum: 22 april 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Om een inschatting te kunnen maken over het nut en noodzaak van het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethodiek voor ontplofbare stoffen, heeft het Ministerie van IenM het Centrum Veiligheid van het RIVM gevraagd om de opslagen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik te laten inventariseren en na te gaan in hoeverre de effectafstanden van deze opslagen zijn geborgd in het bestemmingsplan. Het betreft opslagen die vallen onder de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik (19 juli 2006).

Het RIVM heeft de heer Anton Kiewiet van het Adviesbureau Kiewiet MPI opdracht gegeven de informatie te verzamelen. Het Adviesbureau Kiewiet MPI zal de relevante organisaties (RUD’s, gemeenten, etc.) schriftelijk benaderen voor het vergaren van de informatie met betrekking tot de opslagen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

Het RIVM verzoekt deze organisaties hun medewerking te verlenen aan het onderzoek.  Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het RIVM via de helpdesk Externe veiligheid.

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek inventarisatie opslagen ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu