RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inleiding tot de bodemkunde ; Toepassing bij het beoordelen van gegevens over het gedrag van stoffen in de bodem

Introduction to soil science ; Application in the evaluation of data on the behaviour of chemical substances in soil

Publiekssamenvatting

Dit rapport, dat speciaal is samengesteld t.b.v. van de medewerkers van het Advies Centrum Toxicologie van het RIVM, kan worden gebruikt als een handleiding bij het samenvatten en beoordelen van literatuur over het gedrag en de afbraak van stoffen in de bodem. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal basisbegrippen uit de bodemkunde. Hiermee wordt de basiskennis aangedragen die nodig is voor de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de afbraak van stoffen in de bodem. Daarbij wordt aangegeven welke factoren dit proces kunnen beinvloeden. In hoofdstuk 4 wordt het transport van stoffen in de bodem besproken. Kernbegrippen in dit hoofdstuk zijn mobiliteit en adsorptie, eigenschappen van stoffen die tesamen met de omzettingssnelheid de kans op uitspoeling naar het grond- en/of oppervlaktewater bepalen. In de hoofdstukken 3 en 4 worden de punten aangegeven waarop speciaal gelet moet worden bij de beoordeling van gegevens over de afbraak resp. de adsorptie en mobiliteit van stoffen in de bodem.
 

Home / Documenten en publicaties / Inleiding tot de bodemkunde ; Toepassing bij het beoordelen van gegevens over het gedrag van stoffen in de bodem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu